НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ

 

Тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ      /төгрөгөөр/

Мөнгөний хэмжээ, хугацааг тогтоосон эрх зүйн баримт бичиг

60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй

 

 

 

Сар бүр 325,000₮

 

 

 

МУЗГ-ын 2023 оны 06 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 237 дугаар тогтоол

16 насанд хүрсэн одой иргэн

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд

1-2 хүүхдэд 325,000₮                                  3-4 хүүхдэд 487,500₮                       5-аас дээш хүүхдэд 650,000₮

 

Дээш