Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017-2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
2 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
3 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
4 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
5 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
6 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
Дээш