Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2017-2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
3 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
4 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
5 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
6 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
Дээш