Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын норматив, санхүүжүүлэх аргачлал боловсруулах ажлын хэсэг хуралдав

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, үр дүнд суурилсан төсөвлөлтийн дагуу хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсвийн шинэчлэлийн санал боловсруулж, хэлэлцүүлэх ажлын хэсгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны  А/14 дүгээр тушаалаар байгуулж хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж,  2024 оны хүүхэд хамгааллын төсвийг үр дүнд суурилсан байдлаар боловсруулж “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын норматив, санхүүжүүлэх аргачилал”ыг шинэчлэв.

Дээш