Хөдөлмөрийн зах зээлийн дунд болон урт хугацааны судалгааг эхлүүлэх чиглэл өгөв

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны  харьяа байгууллагуудын ажил байдал, уялдаа холбоо бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Х.Булгантуяа, Төрийн нарийн бичгийн дарга Э.Ганхүү болон холбогдох удирдлагууд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт дээр ажиллалаа. 

Тус институтээс хийж буй судалгаа шинжилгээний ажилд тулгамдаж буй асуудал, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт явц, хүний нөөцийн асуудлуудтай танилцсан. 

Юун түрүүнд хөдөлмөрийн зах зээлийн дунд болон урт хугацааны судалгааг эхлүүлэх, эрэлттэй ажил мэргэжил болон эрэлтийг нөхөх боломжийн талаар судалгаа хийх, Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан, хуулийг дагаж гаргах дүрэм журмыг богино хугацаанд боловсруулах,  салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгаа тайланг төр болон төрийн бус байгууллага олон нийт, орон нутагт хүртээмжтэй хүргэн ажиллах чиглэлийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Х.Булгантуяа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн удирдлагуудад өглөө.

Дээш