Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа - 2021-2022

Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа(2021-2022)-ны монгол англи эхийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГАА, 2021-2022
2 CHILD LABOUR SURVEY, 2021-2022
3 Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа_2021-22
Дээш