Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох баталсан хүүгийн хэмжээ

Он

Баталсан он, сар, өдөр

Тогтоолын дугаар

Нэрийн дансны орлогод тооцсон хүүгийн хэмжээ

1

2000

2009.02.09

11

13.0

2

2001

2009.02.09

11

14.0

3

2002

2009.02.09

11

14.0

4

2003

2009.02.09

11

5.0

5

2004

2009.02.09

11

11.0

6

2005

2009.02.09

11

7.0

7

2006

2009.02.09

11

11.1

8

2007

2009.02.09

11

15.8

9

2008

2009.03.30

13

18.7

10

2009

2011.06.30

8

29.8

11

2010

2011.06.30

8

28.3

12

2011

2012.10.26

2

25.4

13

2012

2013.06.11

21

20.6

14

2013

2014.06.30

24

22.3

15

2014

2015.02.01

1

18.6

16

2015

2015.07.29

14

10.2

17

2016

2016.05.17

17

7.9

18

2017

2018.04.17

03

6.7

19

2018

2019.12.27

11

4.8

20

2019

2019.12.27

11

7.8

21

2020

2020.12.28

11

9.0

22

2021

2021.12.27

21

1 1.6

23

2022

2021.12.28

07

9.8

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Нэрийн дансны 2021 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээ тогтоох тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол
2 "Нэрийн дансны 2022 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээ тогтоох тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
Дээш