Гамшиг онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал сургалт зохион байгууллаа

Асрамж, халамжийн төвүүдийн удирдлага, ажилтнуудад гамшиг онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөлт, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, “Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын нийтлэг шаардлага” стандартыг  хэрэглэх чадамжийг олгох сургалтыг энэ сарын 13-14 нд зохион байгууллаа.

Сургалтаар: Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээний бодлого, зохицуулалт

Гамшиг, онцгой байдлын үеийн зохицуулалт, хамтын ажиллагаа

Гамшгийн үеийн хүүхэд хамгааллын стандартын ерөнхий танилцуулга, зарчим, нэр томьёо, бүтэц

Гамшгийн үе дэх гэр бүлд түшиглэсэн асрамж халамжийн хувилбарт үйлчилгээ

Хүүхэд хамгаалал

Цар тахал газар хөдлөлтийн үед стандартыг хэрхэн ашиглах

Хүүхдэд ээлтэй гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдвээр мэдлэг мэдээлэл олголоо. 

Дээш