Цалин хөлс тогтоох зарчим

2022 оны 1 сарын 1 ээс мөрдөгдөж эхэлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зүйл, заалтын талаар олон нийтэд цувралаар мэдээлэл хүргэж байна. Энэ удаад Цалин хөлс, олговортой холбоотой зүйл заалтаас Цалин хөлс тогтоох зарчмын талаар онцлон хүргэж байна.

Хуулийн 102 дугаар зүйл дараах байдлаар тусгасан байна.

102.1.Цалин хөлсний хэмжээг тогтооход дараах зарчим баримтална:

102.1.1.ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх;

102.1.2.хүн амын амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, инфляцын түвшнийг харгалзах;

102.1.3.ажилтны ур чадварын түвшин, гүйцэтгэл, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулсан байх;

102.1.4.хүйсээр болон бусад үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

102.1.5.цалин хөлсийг тооцох аргачлал ил тод, ойлгомжтой байх.

Дэлгэрэнгүйг: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751

Дээш