Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад Туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний талаар тусгасан.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded picturehttps://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751&fbclid=IwAR06GhCTuxVkFlPtH-dunFc3eSVnDkyID7l3nwuXqXFzk13TtctaPawIszk

Дээш