Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг энэ оны 1-р сарын 1-нээс дагаж мөрдөж эхэлсэн. Тус хуулийн зарим зүйл, заалтуудаас хүргэж байна.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded picturehttps://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751&fbclid=IwAR135mxFfAJLLjfuQbIM7iyjRK5F22UC8UHh_yFP5JjEwWQI8DYEAsrUT14

Дээш