Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн танилцуулга

Улсын Их Хурлаар 2001 онд батлагдсан “Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль”-ийг шинэчлэн найруулж “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай” хууль нэрээр Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа. Уг хууль нь 2022 оны 07 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжих ба гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах харилцааг  нарийвчлан зохицуулах зүйл заалтуудыг тусгаснаар онцлогтой юм.

Нарийвчлан тусгагдсан заалтуудыг хавсралтаас үзнэ үү. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн танилцуулга
Дээш