Засгийн газрын 2022 оны 80 дугаар тогтоолын дагуу гадаад ажиллах хүчний ажлын байрны төлбөрийг 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд 50 хувиар хөнгөлсөн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

Засгийн газрын 2022 оны 80 дугаар тогтоолын дагуу гадаад ажиллах хүчний ажлын байрны төлбөрийг 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд 50 хувиар хөнгөлсөн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалтыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/85 дугаар тушаал
2 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/117 дугаар тушаал
3 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ний өдрийн А/124 дугаар тушаал
4 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/126 дугаар тушаал
5 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/132 дугаар тушаал
6 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/142 дугаар тушаал
7 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/156 дугаар тушаал
8 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/166 дугаар тушаал
9 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/173 дугаар тушаал
10 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/195 дугаар тушаал
11 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/197 дугаар тушаал
12 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/202 дугаар тушаал
13 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/205 дугаар тушаал
14 "Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/222 дугаар тушаал
Дээш