Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглоно


Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751&fbclid=IwAR1gAx4xon3A33nZyMJqiy4qt65brOvEY0AGM2iVB44MWFRwwYBzb68Xe3c

#Хөдөлмөрийн_тухай_хууль

Дээш