Тэмүүлэл цогцолбор 2021 онд #Оролцоо төсөлд хамрагдсан залуусаас Сургуулийн өмнөх боловсролын туслах багшийг сонгож авч ажлын байраар хангасан байна.


Дээш