Хүнс тэжээлийн дэмжлэг олгох (хүнсний талон) журмыг шинэчилж Герман Улсын загварыг нэвтрүүлснээр жилд 4.8 тэрбум төгрөг хэмнэх боломж бүрдсэн.


Дээш