Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийг таних, илрүүлэх заавар/ХНХС-ын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/57 дугаар тушаал - Заавар батлах тухай/

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохироогчийг таних, илрүүлэх заавар/ХНХС-ын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/57 дугаар тушаал - Заавар батлах тухай/-г хавсралт хэсгээс татаж авч үзнэ үү.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийг таних, илрүүлэх заавар
Дээш