ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ/2021 он/
Д/д Огноо Дугаар Нэр
1 2021.03.10 57

Журамд нэмэлт оруулах тухай/“Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 276 дугаар тогтоолд/

2 2021.03.10 58

“Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл” батлах тухай

3 2021.03.17 67

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм/

4 2021.04.14 96

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/

5 2021.05.12 140

Тогтоолд нэмэлт оруулж, журам батлах тухай/Төрийн үйлчилгээний зарим алба хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох/

6 2021.06.01 159

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолд/

7 2021.06.16 164

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авахзарим арга хэмжээний тухай

8 2021.06.16 165

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/

9 2021.06.23 172

Журам батлах тухай/Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам/

10 2021.06.23 173

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын комисс/

11 2021.06.29 175 Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай
12 2021.07.07 201

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

13 2021.07.07 199

Журам шинэчлэн баталж, тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай/Эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай/

14 2021.08.11 236

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай/2020 оны 167 дугаар тогтоолд/

15 2021.09.15 286

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолд/

16 2021.09.15 287

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2019 оны 483 дугаар тогтоолд/

17 2021.11.03 339

Гадаадаас 2022 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай

18 2021.11.03 340

Журам шинэчлэн батлах тухай/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох/

19 2021.12.01 362

Журам шинэчлэн батлах тухай/Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж/

20 2021.12.01 363

Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт, жишиг үнийг шинэчлэн батлах тухай

Дээш