ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ/2021 оноос хойш/
Д/д Огноо Дугаар Нэр
1 2021.03.10 57

Журамд нэмэлт оруулах тухай/“Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 276 дугаар тогтоолд/

2 2021.03.10 58

“Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл” батлах тухай

3 2021.03.17 67

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм/

42021.04.0893Коронавируст халдвар /covid-19/-ын цар тахлын үед монгол улсын иргэдэд мөнгөн дэмжлэг олгох тухай
5 2021.04.14 96

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/

6 2021.05.12 140

Тогтоолд нэмэлт оруулж, журам батлах тухай/Төрийн үйлчилгээний зарим алба хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох/

7 2021.06.01 159

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолд/

8 2021.06.16 164

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

9 2021.06.16 165

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/

10 2021.06.23 172

Журам батлах тухай/Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам/

11 2021.06.23 173

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын комисс/

12 2021.06.29 175 Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай
13 2021.07.07 201

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

14 2021.07.07 199

Журам шинэчлэн баталж, тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай/Эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай/

15 2021.08.11 236

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай/2020 оны 167 дугаар тогтоолд/

16 2021.09.15 286

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолд/

17 2021.09.15 287

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2019 оны 483 дугаар тогтоолд/

18 2021.11.03 339

Гадаадаас 2022 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай

19 2021.11.03 340

Журам шинэчлэн батлах тухай/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох/

20 2021.12.01 362

Журам шинэчлэн батлах тухай/Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж/

21 2021.12.01 363

Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт, жишиг үнийг шинэчлэн батлах тухай

222021.12.22391

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

232021.12.22392Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай
242022.01.1222

Дүрэм батлах тухай

252022.01.2860

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

262022.03.0163

Тэтгэвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

272022.03.0280

Журамд нэмэлт оруулах тухай

282022.03.0289

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай

292022.03.0997ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/Хүүхэд харах үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох журам/
302022.03.09107

Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалингийн доод хэмжээг тогтоох тухай

312022.04.28153

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комиссын дүрэм/

322022.05.11192Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
332022.05.11193Улсын Их Хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
342022.05.11194Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
352022.06.08230ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих журам/
362022.06.08231ГАДААДААС 2022 ОНД АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТУХАЙ
372022.06.15234ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
382022.06.29251ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
392022.06.29
252ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
402022.06.29
253ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам/
412022.07.05266ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм/
422022.09.05338Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
432022.10.05359Монгол улсад 2023 онд хөдөлмөр эрхлэх гадаад ажилтны тоо, хувь хэмжээг тогтоох тухай
Дээш