Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөрийг батлах тухай" 01 дүгээр тогтоол

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөрийг батлах тухай"  01 дүгээр тогтоолыг болон тус тогтоолоор батлагдсан хөтөлбөрүүдийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөрийг батлах тухай" 01 дүгээр тогтоол
2 Хавсралт №1 - Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр
3 Хавсралт №2 - Цар тахлын үед аж ахуйн эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөр
4 Хавсралт №3 - Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
5 Хавсралт №4 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
6 Хавсралт №5 - Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
Дээш