Дотоод аудитын бодлогын баримт бичиг, хууль, журам

ГОЛ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

         Дотоод аудитын дүрэм 

         Дотоод аудитын хорооны дүрэм

БУСАД ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ

          Улсын салбарын дотоод аудитын гарын авлага

          Байгууллагын Эрсдэлийн удирдлагад дотоод аудитын нэвтрүүлэх заавар

Дотоод аудитын ажлын баримтын загварууд

ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

          Төсвийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

          Монгол улсын 2016 оны Төсвийн тухай хууль

          Монгол улсын Засгийн газрын тухай хууль

          Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль

          Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

          Өрийн удирдлагын тухай хууль

          Төрийн албаны тухай хууль

          Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

          Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль

          Шилэн дансны тухай хууль

Дээш