Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний журам
 1. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 217 дугаар тогтоолоор баталсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам
 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 218 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
 4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 216 дугаар тогтоолоор баталсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам
 5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам
 6. Монгол Улсын ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Аргачлал, загвар батлах тухай” 100 дугаар тушаал  /10 хавсралт/
 7. Хавсралт №1, 2. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, загвар
 8. Хавсралт №3. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
 9. Хавсралт №4. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (загвар)
 10. Хавсралт №5. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
 11. Хавсралт №6. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар
 12. Хавсралт №7. Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
 13. Хавсралт №8. Гүйцэтгэлийн тайлан (загвар)
 14. Хавсралт №9. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлал
 15. Хавсралт №10. Ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудас
Дээш