МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН “ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 136 ДУГААР ТОГТООЛ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох эрхийг хангаж хэрэгжүүлэх, хамгаалахтай холбогдсон үйл ажиллагааг салбар дундын зохицуулалтаар хангаж, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 136 дугаар тогтоолоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах Үндэсний зөвлөлийг байгуулсан.

Тус тогтоолоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөл, аймаг дүүрэгт ажиллах салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг баталсан.

 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 136 тоот тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт
Дээш