МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцын үзэл баримтлалд тулгуурласан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хүндэтгэсэн, эрхийг дээдэлсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний  эрхийн тухай хуулийг 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн Улсын Их Хурлаас баталсан.

Энэхүү хуульд хүнийг хөгжлийн бэрхшээлээс нь шалтгаалан аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхалд өртөхөөс хамгаалах, хориглох, нийгмийн харилцаанд бусдын адил тэгш эрхтэй оролцох боломжийг хангах зохицуулалтыг тусгасан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд нэн тэргүүн тулгамдаж буй нийтийн тээвэр, зам, орон сууц, тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй асуудлыг сайжруулах арга хэмжээг хуульчилснаараа ач холбогдолтой юм.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг бүрэн эхээр нь Энд дарж үзнэ үү.

Дээш