"Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам", "Мэргэжлийн дипломын загвар", "Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар", "Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/505, А/267 дугаар хамтарсан тушаал

"Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам", "Мэргэжлийн дипломын загвар", "Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар", "Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар батлах"  тухай  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/505, А/267 дугаар хамтарсан тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Журам, загвар батлах тухай(Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам, Мэргэжлийн дипломын загвар, Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар, Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар)" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/505, А/267 дугаар хамтарсан тушаал
Дээш