Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжид орсон нэмэлт өөрчлөлт

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжинд орох нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжинд орох нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/19 тоот тушаал
Дээш