Ажиллах хүчний судалгаа.

Ажиллах хүчний статистик тайлан, мэдээ нь Хөдөлмөрийн яам, Үндэсний статитикийн хорооны албан ёсны статистик мэдээ болж гардаг. Мөн Үндэсний статистикийн хороо нь “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа” (АХС) -г олон улсын нийтлэг жишиг аргачлалын дагуу 2006 оноос эхлэн улирлаар явуулж байна. Энэхүү судалгаа нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх үндэсний хэмжээний суурь судалгаа юм. 

Ажиллах хүчний судалгааг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.
 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Ажиллах хүчний судлагаа 2016 он
Дээш