Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл

Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик, тайлан мэдээллийг сар бүр харъяа Хөдөлмөрийн салбарын байгууллагуудаас хүлээн авч нэгтгэн дүгнэж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас улсын хэмжээнд дараахь мэдээллийг боловсруулан гаргаж байна. Үүнд:

  • Ажил хайгч иргэний хөдөлгөөний мэдээ
  • Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний мэдээ
  • Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэний мэдээ
  • Ажлын байрны захиалгын мэдээ
  • Ажилд зуучлагдсан иргэний мэдээ
  • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ганцаарчилсан үйлчилгээний тайлан
  • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, бүлгийн үйлчилгээний тайлан
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн тайлан мэдээ

Хөдөлмөрийн зах зээлийн сар бүрийн статистик, тайлан мэдээллийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Дээш