ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТ

Д/д

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгэгдсэн

дугаар

огноо

огноо

дугаар

1 63/104 1996.04.20 ХАБХС/СС

Журам батлах тухай - Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

1996.04.29 876

2

100/32

2001.04.11

ХЗДХС/НХХС

Журам батлах тухай/Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам/

2001.04.20

1733

3

48

2001.05.11

НХХС

Аргачлал, журам батлах тухай/Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох аргачлалыг нэгдүгээр, Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох журмыг хоёрдугаар хавсралтаар/

2003.06.06

2070

4 77 2004.05.03 НХХС Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2009.04.23 3018

5

307/91/237

2007.08.31

БСШУС/НХХС/СС

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

2007.10.02

2753

6

123

2014.05.27

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай/Хөдөлмөрийн  хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам/

2014.07.08

3467

7

135

2015.07.09

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай/Хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах/

2015.09.24

3559

8

171/496

2015.12.15

ХС/БСШУС

Журам батлах тухай/Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх/

2016.01.14

3598

9

114

2015.06.22

ХС

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

2016.01.22

3604

10

223

2015.11.13

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай/Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ/

2016.02.19

3612

11

229/232

2015.11.19

УУС/ХС

Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2016.03.03

3615

12 84/59/130 2017.04.06 ХЗДХС/ХНХС/ЭМС Журам батлах тухай/Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам/ 2017.04.10 3712

13

50

2017.03.27

ХНХС

Журам батлах тухай/Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах, хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам/

2017.04.18

3713

14

115/123

2017.06.23

ХНХС/УУХҮС

Дүрэм батлах тухай/Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм/

2017.07.25

3775

15 212 2017.12.07 ХНХС Журам батлах тухай/Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам/ 2017.12.25 3822
16 03/03 2018.01.08 СС/ХНХС Журам батлах тухай/Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам/ 2018.01.25 3842
17472019.01.18ХНХС
ЖОЛООНЫ БАГШИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ БОЛОН ҮНЭМЛЭХНИЙ ЗАГВАРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ/“Жолооны багшийн үнэмлэх олгох журам”-ыг нэгдүгээр, жолооны багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг хоёрдугаар, жолооны багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр хангасан тодорхойлолтын загварыг гуравдугаар, жолооны багшийн үнэмлэхний загварыг 4 дүгээр хавсралтаар/
2019.01.18
4229
18 46/09
2019.01.17 ХНХС, ХЗДХС

Журам батлах тухай/Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журмыг нэгдүгээр, Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журмыг хоёрдугаар хавсралт/

 2019.01.31 4196
19 65 2019.02.14 ХНХС

Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай/Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, аж ахуй  нэгж, төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам, магадлан итгэмжлэгдсэн иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллагад олгох гэрчилгээний загвар/

2019.03.01 4259
20 130 2019.03.28 ХНХС

Журам батлах тухай/Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам/

2019.04.22 4354
21 129 2019.03.28 ХНХС

Журам батлах тухай/Утга зохиол, уран сайхны бүтээл шалгаруулах журам/

2019.04.22 4355
22 319/176 2019.05.21 БСШУСС/ХНХС Журам батлах тухай/Биеийн тамирын арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох журам/ 2019.06.17 4398
23 506/266 2019.08.13 ХНХС/БСШУСС

Журам батлах тухай/Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам/

2019.08.23 4454
24 269/271 2019.08.16 ЗТХС/ХНХС

Журам, сургалтын жишиг хөтөлбөр батлах тухай/"Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “сургалтын жишиг хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний загварыг гуравдугаар хавсралт/

2019.09.16 4466
25 231/368 2019.12.11 УУХҮС/ХНХС Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2020.01.10 4632
26 370 2019.12.13 ХНХС Журам шинэчлэн батлах тухай/“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам”-ыг нэгдүгээр хавсралт, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралт/ 2020.01.27 4675
27 374 2019.12.26 ХНХС Сургалт зохион байгуулах үйлчилгээний чанарт тавигдах шалгуур батлах тухай 2020.02.19 4715
28 62/78/89 2020.04.10 ХЗДХС/СС/ХНХС Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай 2020.04.17 4759
29 155/132 2020.05.29 УУХҮС/ХНХС Ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2020.06.19 4812
30 148 2020.06.26 ХНХС Журам шинэчлэн батлах тухай/Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 2020.09.29 4875
31 150 2020.06.26 ХНХС Журам батлах тухай/Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох журам/ 2020.08.12 4851
32 246/245 2020.12.30 СС/ХНХС Маягт, журам батлах тухай/Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт/З-НД, Б-НД/-ыг нэгдүгээр хавсралт, Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт хөтлөх журмыг хоёрдугаар хавсралтаар/ 2021.01.05 4937
3397/2312021.06.18ХНХС/БШУС

Журам шинэчлэн батлах тухай/"Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам"-ыг нэгдүгээр, "Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар"-ыг хоёрдугаар, "Чадамжийн гэрчилгээний загвар"-ыг гуравдугаар хавсралт/

2021.06.255332
341032021.06.25ХНХС

Журам шинэчлэн батлах тухай/Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэнд "Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам"/

2021.07.085378
35507/1122021.08.03ЭМС/ХНХС

Жишиг үнийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай/Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ/протез, ортопед/-ний жишиг үнийн жагсаалт/

2021.08.035440
361362021.09.10ХНХС

Ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

2021.09.235468
371822021.11.22ХНХС

Журам батлах тухай/"Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан илгээх, хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам"-ыг нэгдүгээр хавсралт, хугацаа хоцроосон тайлан ирүүлэх албан хүсэлтийн бүртгэлийн хяналтын картын маягтыг хоёрдугаар хавсралт, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогод залруулга хийснийг мэдүүлэх тайлангийн маягтыг гуравдугаар хавсралт, даатгуулагчийн төрөлд залруулга хийснийг мэдүүлэх тайлангийн маягтыг дөрөвдүгээр хавсралт, даатгуулагчийн үндсэн мэдээлэлд залруулга хийснийг мэдүүлэх тайлангийн маягтыг тавдугаар хавсралт

2021.12.035574
381882021.11.29ХНХС

Зардлын норматив шинэчлэн батлах тухай/"Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэний хоногт хэрэглэх хоолны норм, илчлэгийн хэмжээ, зардлын дундаж норматив"-ыг нэгдүгээр, "Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэний хувцас, ариун цэврийн болон хичээлийн хэрэглэлийн зардлын дундаж норматив, эдэлгээний хугацаа"-г хоёрдугаар, "Төрөлжсөн асрамжийн газарт зайлшгүй байх эмийн жагсаалт"-ыг гуравдугаар хавсралт/

2021.12.095578
391912021.12.06
ХНХС
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам/
2021.12.17
5597
401922021.12.06
ХНХС
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/
2021.12.17
5598
411932021.12.06ХНХС

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/

2021.12.175599
42190/2802021.12.06

ХНХС/ХЗДХС

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ/

2021.12.17
5600
43785/1792021.12.09ЭМС/ХНХС

Даатгуулагч(иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай/ Даатгуулагч(иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах "Ердийн өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа"-г нэгдүгээр хавсралтаар, "Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа"-г хоёрдугаар хавсралт/

2021.12.175596
441872021.11.25ХНХС

Журам шинэчлэн батлах тухай - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журмыг нэгдүгээр, Хувийн туслах үйлчилгээнд тавигдах шалгуурыг хоёрдугаар, Зөвлөлдөх бүлэг буюу харилцан суралцах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд тавигдах шалгуурыг гуравдугаар хавсралтаар

2022.01.055640
452092021.12.24ХНХС

Журам батлах тухай/Хүүхэд асрах, хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх журам/

2022.01.135676
462102021.12.24
ХНХС

Журам батлах тухай/Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журмыг нэгдүгээр, Магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагад олгох гэрчилгээний заавар хоёрдугаар хавсралтаар/

2022.01.135677
47807/2162021.12.28ХНХС/ЭМС

Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, маягт шинэчлэн батлах тухай/Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт, Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй насанд хүрсэн иргэнийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт, Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэний тодорхойлолт/

2022.01.215690
482182021.12.28ХНХС

Журам батлах тухай/Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам/

2022.01.135678
49220/475/8122021.12.30ХНХС/БШУС/ЭМС

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал, маягт шинэчлэн батлах тухай/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэрийн маягт, Хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягт, Салбар комиссын хуралдаанд орсон хүүхдийн бүртгэлийн дэвтрийн маягт/

2022.01.215689
50А/07
2022.01.14
ХНХС
Журам батлах тухай /Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг бүртгэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам/
2022.02.195706
5123/272022.01.31ХНХС/СС

Аргачлал, зардлын норматив батлах тухай/Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив/

2022.02.225730
52882022.05.11ХНХСЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Ажиллах хүч нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад тавигдах шаардлага, бүртгэх журам/
2022.05.235839
53A/1802022.09.26ХНХСЖурам шинэчлэн батлах тухай
2022.10.315986
54A/136, A/1252022.06.13БХБС, ХНХСБарилгын норм, дүрэм /геодези зураг зүйн үйлдвэрлэлд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм/ батлах тухай
2022.07.255916
55А/1222022.06.10ХНХСНасанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт батлах тухай
2022.12.156057
56А/1232022.06.10ХНХС13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг тогтоох тухай
2022.12.156058
57А/142023.02.06ХНХСЖурам батлах тухай - "Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журам"-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулах гэрээ"-ний загварыг хоёрдугаар хавсралт
2023.02.146157
Дээш