Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Төрийн албаны зөвлөлийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

Дарга:                                   Төрийн нарийн бичгийн дарга

Гишүүд:                                Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
                                              Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
                                              Хүн амын хөгжлийн газрын дарга
                                              Хуулийн хэлтсийн дарга
                                              Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга
                                              Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга
                                              Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга:       ТЗУГ-ын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дээш