ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТ

Д/д

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгэгдсэн

дугаар

огноо

огноо

дугаар

1 63/104 1996.04.20 ХАБХС/СС Журам батлах тухай 1996.04.29 876
2 166 2000.06.14 ЭМНХС Заавар,  журам  батлах  тухай - “Ээлжийн  амралт  олгох заавар”-ыг нэгдүгээр, “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар 2003.06.23 2110

3

100/32

2001.04.11

ХЗДХС/НХХС

Журам батлах тухай-“Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам

2001.04.20

1733

4

48

2001.05.11

НХХС

Аргачлал,     журам     батлах     тухай - Мэргэжил     албан тушаалын  тариф  мэргэжлийн  лавлах  зохиох  аргачлалыг нэгдүгээр,  Хөдөлмөрийн  норм,  норматив  тогтоох  журмыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.06.06

2070

5 77 2004.05.03 НХХС Тэтгэврийг  хөнгөлөлттэй  тогтоох  газрын  дор  болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2009.04.23 3018

6

55

2005.05.05

НХХС

Журам  батлах  тухай-“Дундаж  цалин  хөлс  тодорхойлох журам”

2005.05.31

2533

7

307/91/237

2007.08.31

БСШУС/НХХС/СС

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын  норм  тогтоох,  багш,  зарим  албан  тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

2007.10.02

2753

8

130

2012.03.26

БСШУС

Журам батлах тухай - “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Байгууллагыг аттестатчилах журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар

2012.05.17

3319

9

32

2014.03.21

ХАХНХС

Журам, загвар, жагсаалт, маягт шинэчлэн батлах тухай- “Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Хүнсний эрхийн бичиг”-ийн загварыг хоёрдугаар, “Хүнсний эрхийн бичгээр олгох бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Өрхийн гишүүн-иргэнд хүнсний цаасан эрхийн бичиг олгосон   тайлангийн   маягт”-ыг   дөрөвдүгээр,   “Хүнсний цаасан эрхийн бичгийн төлбөрт зарцуулсан хөрөнгийн тайлангийн маягт”-ыг тавдугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгээр олгосон санхүүжилтийн тайлангийн маягт”-ыг зургадугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгийн гүйлгээний тайлангийн маягт”-ыг долдугаар хавсралтаар

2014.05.07

3445

10

123

2014.05.27

ХС

Журам  шинэчлэн  батлах  тухай - “Хөдөлмөрийн  хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам”

2014.07.08

3467

11

108/149

2015.06.16

ХС/СС

Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай

2015.06.25

3539

12

135

2015.07.09

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах/

2015.09.24

3559

13

171/496

2015.12.15

ХС/БСШУС

Журам батлах тухай /тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх/

2016.01.14

3598

14

114

2015.06.22

ХС

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

2016.01.22

3604

15

223

2015.11.13

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ/

2016.02.19

3612

16

229/232

2015.11.19

УУС/ХС

Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2016.03.03

3615

17

36

2016.02.08

ХС

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулах/

2016.03.21

3624

18 84/59/130 2017.04.06 ХЗДХС/ХНХС/ЭМС Журам батлах тухай- “Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам 2017.04.10 3712

19

50

2017.03.27

ХНХС

Журам батлах тухай-Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах, хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам

2017.04.18

3713

20

115/123

2017.06.23

ХНХС/УУХҮС

Дүрэм батлах тухай-Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

2017.07.25

3775

21 212 2017.12.07 ХНХС Журам батлах тухай-Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам 2017.12.25 3822
22 03/03 2018.01.08 СС/ХНХС Журам  батлах  тухай-“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам 2018.01.25 3842
23 99 2018.04.26 ХНХС Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам 2018.05.09 3894
24 69/148 2018.02.23 ЭМС/ХНХС Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай ("Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт", Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт”, "Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийг тодорхойлох заавар", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийн тодорхойлолт маягт") 2018.05.14 3897
25 104 2018.05.04 ХНХС Шаардлага, загвар  батлах  тухай - "Мэргэжлийн  болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавих шаардлага, загвар" 2018.05.21 3907
26 257/582 2018.09.20 ХНХС/БСШУСС Журам шинэчлэн батлах тухай /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар/ 2018.10.19 4007
27 304/699/460 2018.11.15 ХНХС, БСШУСС, ЭМС Заавар, маягт батлах тухай: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх зааврыг нэгдүгээр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэрийн маягтыг хоёрдугаар, Хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягтыг гуравдугаар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар 2018.12.05 4053
28 46/09 2019.01.17 ХНХС/ХЗДХС

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ - Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг нэгдүгээр,  "257 журам"-ыг хоёрдугаар хавсралт

2019.01.31 4196
29 47 2019.01.18 ХНХС

ЖОЛООНЫ БАГШИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ БОЛОН ҮНЭМЛЭХИЙН ЗАГВАРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ - “Жолооны багшийн үнэмлэх олгох журам”-ыг нэгдүгээр, жолооны багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг хоёрдугаар, жолооны багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр хангасан тодорхойлолтын загварыг гуравдугаар, жолооны багшийн үнэмлэхний загварыг 4 дүгээр хавсралтаар

  4229
30 65 2019.02.14 ХНХС

Журам,  загвар шинэчлэн батлах тухай – Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, аж ахуй  нэгж, төрийн бус байгууллагагыг магадлан итгэмжлэх журам, магадлан итгэмжлэгдсэн иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллагад олгох гэрчилгээний загвар

2019.03.01 4259
31 130 2019.03.28 ХНХС

Журам батлах тухай – “Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”

2019.04.22 4354
32 129 2019.03.28 ХНХС

Журам батлах тухай – “Утга зохиол, уран сайхны бүтээл шалгаруулах журам”

2019.04.22 4355
33 187 2019.05.31 ХНХС

Журам батлах тухай – “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”

2019.06.12 4396
34 319/176 2019.05.21 БСШУСС/ХНХС Журам батлах тухай – Биеийн тамирын арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох журам 2019.06.17 4398
35 505/267 2019.08.13 ХНХС/БСШУСС

Журам, загвар батлах тухай – “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн дипломын загвар”-ыг хоёрдугаар, “Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар”-ыг гуравдугаар, “Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар

2019.08.23 4453
36 506/266 2019.08.13 ХНХС/БСШУСС

Журам батлах тухай – “Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам”

2019.08.23 4454
37 269/271 2019.08.16 ЗТХС/ХНХС

Журам, сургалтын жишиг хөтөлбөр батлах тухай - . "Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “сургалтын жишиг хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний загварыг гуравдугаар хавсралт

2019.09.16 4466
38 231/368 2019.12.11 УУХҮС/ХНХС Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2020.01.10 4632
39 370 2019.12.13 ХНХС Журам шинэчлэн батлах тухай – “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам”-ыг нэгдүгээр хавсралт, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралт 2020.01.27 4675
40 374 2019.12.26 ХНХС Сургалт зохион байгуулах үйлчилгээний чанарт тавигдах шалгуур батлах тухай 2020.02.19 4715
41 62/78/89 2020.04.10 ХЗДХС/СС/ХНХС Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай 2020.04.17 4759
42 155/132 2020.05.29 УУХҮС/ХНХС Ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2020.06.19 4812
43 127 2020.05.26 ХНХС ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ – “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ыг нэгдүгээр, “мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралт 2020.06.19 4813
44 148 2020.06.26 ХНХС Журам шинэчлэн батлах тухай – Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх журам 2020.09.29 4875
45 150 2020.06.26 ХНХС Журам батлах тухай – “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох журам” 2020.08.12 4851
46 246/245 2020.12.30 СС/ХНХС Маягт, журам батлах тухай – Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт /З-НД, Б-НД/-ыг нэгдүгээр хавсралт, Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт хөтлөх журмыг хоёрдугаар хавсралтаар 2021.01.05 4937
47А/712021.05.17ХНХС

 Журам батлах тухай/Багшлах эрх олгох, хасах/

2021.06.145302
Дээш