ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

Огноо

Дугаар Нэр

Холбоос

1.

1994 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр

171

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/3355?lawid=3355

2.

1994 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

212

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам)

https://www.legalinfo.mn/law/details/2501?lawid=2501

3.

1995 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр

132

ТӨРИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/3986?lawid=3986

4.

1999 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр

122

ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/2534?lawid=2534

5.

2001 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр

78

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн хамтын маргааныг зуучлагчийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/2469?lawid=2469

6.

2008 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр

142

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн)

https://www.legalinfo.mn/law/details/2647?lawid=2647

7.

2011 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр

9

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”-ыг 1 дүгээр, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг 2 дугаар, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг 3 дугаар хавсралт /

https://www.legalinfo.mn/law/details/2620?lawid=2620

8.

2011 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр

38

Журам батлах тухай /“Цэргийн алба хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/2619?lawid=2619

9.

2011 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр

117

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (МБ,сургалтын сангийн хөрөнгө)

https://www.legalinfo.mn/law/details/2712?lawid=2712

10.

2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

375

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /  “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”

https://www.legalinfo.mn/law/details/2733?lawid=2733

11.

2012 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр

153

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР БОДОХ ЦАЛИНГИЙН ИТГЭЛЦҮҮР, ТЭТГЭВРИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/3444?lawid=3444

12.

2012 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр

185

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт,  “Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох сургалтын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд нэмэгдэл хөлс олгох, тусгай сургалтын байгууллагын зардал тооцох журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт, /

https://www.legalinfo.mn/law/details/8950?lawid=8950

13.

2012.11.24

136

ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТИЙН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ / Нийгмийн халамжийн сангаас олгох зарим тэтгэмж, ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ/

https://www.legalinfo.mn/law/details/8865?lawid=8865

14.

2014 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр

15

ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ТЭТГЭВРИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ БОЛОН ЦАЛИНГИЙН ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/9758?lawid=9758

15.

2014 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

354

ДҮРЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”-ийг 1 дүгээр, "Нийгмийн даатгалын байцаагчийн  дүрэм”-ийг 2 дугаар, “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн мэргэшлийн зэргийг тогтоох, зэргийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 3 дугаар хавсралт /

https://www.legalinfo.mn/law/details/10747?lawid=10747

16.

2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр

404

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/10835?lawid=10835

17.

2015 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр

11

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / "Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм"/

https://www.legalinfo.mn/law/details/10921?lawid=10921

18.

2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр

28

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / “Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны дүрэм”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/10896?lawid=10896

19.

2015 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр

41

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / “Ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/10913?lawid=10913

20.

2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр

269

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/11263?lawid=11263

21.

2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр

16

ЗОРИЛТОТ ӨРХИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/11695?lawid=11695

22.

2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр

261

ТӨРӨӨС ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/12011?lawid=12011

23.

2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр

276

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох, түүнд батлан даалт гаргах, хүүг нөхөн төлөх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12007?lawid=12007

24.

2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

290

 

ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / ”Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн дүрэм”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12008?lawid=12008

25.

2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр

304

 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12062?lawid=12062

26.

2016 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр

320

ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/12035?lawid=12035

27.

2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр

136

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12265?lawid=12265

28.

2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

168

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12309?lawid=12309

29.

2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

200

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын дүрэм”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12339?lawid=12339

30.

2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр

18

ЖУРАМ БАТЛАХ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /  “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12429?lawid=12429

31.

2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр

31

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Ахмад настанд “Насны хишиг олгох журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12413?lawid=12413

32.

2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр

129

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12687?lawid=12687

33.

2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр

197

ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /  “Ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжлэг, хөнгөлөлт олгох журам”-ыг 1 дүгээр, “Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам”-ыг 2 дугаар, “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих журам”-ыг 3 дугаар, “Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн санг удирдах, ашиглах журам”-ыг 4 дүгээр, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг 5 дугаар хавсралт/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12824?lawid=12824

34.

2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр

243

 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12866?lawid=12866

35.

2017 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр

251

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/12849?lawid=12849

36.

2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр

270

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12903?lawid=12903

37.

2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр

316

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ, ЖИШИГ ҮНЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/13065?lawid=13065

38.

2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр

321

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13031?lawid=13031

39.

2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

340

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13001?lawid=13001

40.

2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр

4

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13099?lawid=13099

41.

2018 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр

71

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Малчинд тэтгэвэр тогтооход баримтлах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Даатгуулагчид өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насыг тодорхойлоход баримтлах журам”-ыг 2 дугаар хавсралт /

https://www.legalinfo.mn/law/details/13278?lawid=13278

42.

2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр

25

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/13956?lawid=13956

43.

2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр

57

ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14014?lawid=14014

44.

2019 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр

97

ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14163?lawid=14163

45.

2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр

111

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээ/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14199?lawid=14199

46.

2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр

159

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14375?lawid=14375

47.

2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр

171

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14379?lawid=14379

48.

2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр

201

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14453?lawid=14453

49.

2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр

275

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14568?lawid=14568

50.

2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр

276

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14571?lawid=14571

51.

2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр

389

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ - “Ахмад настны хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”

https://www.legalinfo.mn/law/details/14777?lawid=14777

52.

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

420

ГАДААДААС 2020 ОНД АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14791?lawid=14791

53.

2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр

472

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14892?lawid=14892

54.

2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр

483

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ - “Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журам”

https://www.legalinfo.mn/law/details/14962?lawid=14962

55.

2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр

484

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ -  “Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд баримтлах журам”

https://www.legalinfo.mn/law/details/14963?lawid=14963

56.

2020 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр

24

ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15018?lawid=15018

57.

2020 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр

25

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15017?lawid=15017

58.

2020 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр

44

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15086?lawid=15086

59.

2020 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр

50

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам, “Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”

https://www.legalinfo.mn/law/details/15120?lawid=15120

60.

2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр

59

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15178?lawid=15178

61.

2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр

60

ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15158?lawid=15158

62.

2020 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр

83

ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ ТОГТООХ ТУХАЙ / Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын дотуур байранд амьдрах нэг суралцагчийн хоногийн хоолны зардал/

https://www.legalinfo.mn/law/details/15185?lawid=15185

63.

2020 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр

84

“АХМАД НАСТНЫ ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15280?lawid=15280

64.

2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

140

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / “Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам”/

https://www.legalinfo.mn/law/details/15274?lawid=15274

65.

2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

193

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ, ЖИШИГ ҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15481?lawid=15481

66.

2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

194

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ -  “Нийгмийн халамжид хамрагдах иргэний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах, шийдвэрлэх журам”

https://www.legalinfo.mn/law/details/15479?lawid=15479

67.

2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

195

ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15418?lawid=15418

68.

2020 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр

205

“ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ-2” ЗУСЛАН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15480?lawid=15480

69.

2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр

228

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ -  “Оюутны цагаар хөдөлмөр эрхлэх журам”

https://www.legalinfo.mn/law/details/15493?lawid=15493

70.

2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр

147

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/15682?lawid=15682

712021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр
57

ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2016 оны276 дугаар тогтоолд


722021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр
58“ЗАЛУУЧУУДЫГ ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ ТӨСӨЛ” БАТЛАХ ТУХАЙ

732021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр
67

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Эмнэлэг хөдөлмөрийнмагадлах комиссын дүрэм/


742021 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдөр
96

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийнгазрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/


752021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр
140

ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛЖ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийнүйлчилгээний зарим алба хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох


762021 оны 6 дугаар сарын 1-нйи өдөр
159

ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын2017 оны 18 дугаар тогтоолд


Дээш