Тайлан Үйлдэл
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистик мэдээлэл - 2022 Тайлан үзэх
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистик мэдээлэл - 2023 Тайлан үзэх
Дээш