Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалт, аудит хийх замаар бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт, төсвийн зарцуулалтын үр дүнг дээшлүүлэх, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.  
Энэ хүрээнд статистик мэдээ гаргах, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, аюулгүй байдлыг нь хангах, яамны газар, хэлтэс, харьяа болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, бусад хэрэглэгчийг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.  
 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын бүтэц, ажилтнуудын чиг үүрэг:
 
1 Ц.Мөнхзул Газрын дарга 901 261414 munkhzul.ts@mlsp.gov.mn
2 Б.Батсуурь Салбарын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч *315 264157 batsuuri@mlsp.gov.mn
3 Б.Чулуунбат Хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэжлийн боловсролын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн chuluunbat@mlsp.gov.mn
4 М.Билгүүн Нийгмийн даатгалын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн bilguun@mlsp.gov.mn
10 М.Энх-Отгон Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, хөдөлмөрийн хүрээний дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч 904   enkhotgon@mlsp.gov.mn
9 Б.Баттөмөр Нийгмийн хамгааллын бодлогын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн battumur@mlsp.gov.mn
11 Г.Сүрбадрах Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын дотоод аудит хариуцсан шинжээч *316 260200 surbadrakh@mlsp.gov.mn
6 Г.Алтайхүү Нийгмийн халамжийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн altaikhuu@mlsp.gov.mn
8 Э.Цэрэнбат Салбарын статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн tserenbat@mlsp.gov.mn
5 Б.Олзвой Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн  бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 902 262453 olzvoi@mlsp.gov.mn
7 Г.Батчимэг Хүн амын хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн batchimeg@mlsp.gov.mn
12 Ц.Сүхбаатар Салбарын мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах шинжээч 704 263142 sukh@mlsp.gov.mn
13 Д.Түмэнбаяр Яамны мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн tumenbayar@mlsp.gov.mn