Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хөдөлмөрийн харилцааны хөгжлийг төлөвлөх, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үндсэн үүрэгтэй ба хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, нийгмийн зөвшлийн гурван талт түншлэлийн харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх, цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил, амралтын горим, хөдөлмөрийн норм, нормативын бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, олон улсын конвенци, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцож байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудыг бодлогын удирдамжаар хангаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллана.

1 Б.Алимаа Газрын дарга *304a 263634 alimaa@mlsp.gov.mn
2 Ш.Маяа Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж хариуцсан ахлах шинжээч *304 261973 maya@mlsp.gov.mn
3   Цалин хөлсний бодлого хариуцсан ахлах шинжээч *302 262869  
4 К.Шолпан Төрийн албаны ангилал, зэрэглэл, нийгмийн баталгаа хариуцсан мэргэжилтэн sholpan@mlsp.gov.mn
5 Ш.Гэрэлцэцэг Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, цалин хөлсний статистик хариуцсан шинжээч *301 264523 gereltsetseg@mlsp.gov.mn
6 Ч.Янжинхорлоо Бүлгүүдийн хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн түншлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн yanjinkhorloo@mlsp.gov.mn
7 М.Даваасүрэн Хөдөлмөрийн норм, норматив, бүтээмж хариуцсан мэргэжилтэн *303 266235 davaasuren@mlsp.gov.mn
8 З.Бауыржан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга *305 265643 bauirjan@mlsp.gov.mn
9 Ж.Цэвэлмаа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч *303 266235 tsevelmaa@mlsp.gov.mn
10 Б.Нарангарав Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хороо, зөвлөл хариуцсан шинжээч narangarav@mlsp.gov.mn
11 М.Уянга Хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн  uyanga@mlsp.gov.mn
12 Д.Энхтуул Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа, статистик хариуцсан шинжээч *304 261973 enkhtuul@mlsp.gov.mn