Бодлого төлөвлөлтийн газар

Нэг. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын стратегийн зорилт:

Хөдөлмөр эрхлэлт, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын харилцан хамаарал бүхий цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэдийн хөдөлмөрлөх, хөгжих таатай орчинг бий болгох, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх замаар хүний хөгжлийг хангахад оршино.

Хоёр.Бодлого, төлөвлөлтийн газрын үндсэн үүрэг:

  • Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, стратеги, төслийг боловсруулах, салбарын санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлогыг төлөвлөх;
  • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, стратегийн дунд, богино хугацааны бодлогыг төлөвлөх;
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн болон нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах;
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийг төлөвлөх, удирдлага, зохицуулалтаар хангах, салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

Гурав. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын чиг үүрэг:

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын шинэчлэлийн бодлогыг эдийн засаг, эрх зүйн болон тогтолцооны хувьд үндэслэл бүхий бодлогын хувилбар боловсруулах, оновчтой шийдэл бүхий шийдвэрийн төсөл санал болгох, салбарыг бодлогын удирдамжаар хангах, төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэд мэдээлэх замаар сайд, дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн даргыг цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, шаардлагатай мэдээллээр хангах;

 Бодлого, төлөвлөлтийн газар нь дараах хэлтсүүдтэй байна. Үүнд:

  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэлтэс
  • Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэлтэс
  • Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс

       Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын болон нийгмийн хамгааллын бодлогын хэлтэс нь хөдөлмөр эрхлэлт болон нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа гадаад орон, олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийг нэгтгэн зохицуулах, салбар дундын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх мөн түүнчлэн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомжийн төсөл хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулж, бодлогын удирдамжаар ханган ажиллана.

           Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлогыг төсөв, сангийн бодлоготой уялдуулан олон улсын байгууллага, салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, мөн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийг төлөвлөх, удирдлага, зохицуулалтаар хангах, санхүүгийн тайлан, тооцоо гаргах, шаардлагатай мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг хариуцна.

Тус газрын удирдлага, ажилтнууд нь бусад яамдын  удирдлага, ажилтнуудтай хамтран ажиллаж хариуцсан ажлын чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлыг зөвхөн салбарын төдийгүй, улсын хэмжээнд шийдвэрлэж, хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийг боловсруулдаг.

 

Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Өрөөний дугаар Утас
1 А.Хишигбаяр БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА khishigbayar@mlsp.gov.mn 807 261412
2 Г.Банзрагч НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА banzragch@mlsp.gov.mn 806 261413
3   Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний болон ажилгүйдлийн даатгалын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   802 262686    
4 Г.Ганчимэг Нийгмийн даатгалын бодлого, төлөвлөлт, нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ganchimeg.g@mlsp.gov.mn 802
5 Д.Гэрэлтуяа Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийн хөнгөлөлтийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн gereltuya@mlsp.gov.mn 802
6 Д.Чинмандах Нийгмийн ажлын  арга зүй, өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн chinmandakh@mlsp.gov.mn 802
7 Б.Цэрэнханд Нийгмийн халамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн tserenkhand@mlsp.gov.mn 802
8 Д.Чинзориг ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА chinzorig@mlsp.gov.mn 804 265808
9 Ц.Эрдэнэтөгс Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах мэргэжилтэн erdenetugs@mlsp.gov.mn 808 266241
10 Л.Түмэнжаргал Худалдан авах ажиллагаа, өмч хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн tumenjargal@mlsp.gov.mn 808
11 Т.Итгэлмаа Хөдөлмөрийн салбарын үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн itgelmaa@mlsp.gov.mn 808
12 Д.Чимэдгаваа Салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн chimedgavaa@mlsp.gov.mn 805 261119
13 З.Оюунтуяа Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн oyuntuya@mlsp.gov.mn 805
14 Б.Алтанцэцэг Засгийн газрын тусгай сангууд, салбарын төсвийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн altantsetseg@mlsp.gov.mn 805