Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжил

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

 • 2018-05-21 14:51

Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам

 • 2018-05-21 14:53

Хөгжлийн бэрхшээлтэй Хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц

 • 2018-05-21 14:57

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • 2018-05-28 13:39

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг байгуулах тухай Засгийн газрын 2018 оны 250 дугаар тогтоол

 • 2020-04-09 14:54

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай (Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв) Засгийн газрын 2020 оны 59 дүгээр тогтоол

 • 2020-04-09 14:56

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийг байгуулах тухай Засгийн газрын 2019 оны 125 дугаар тогтоол

 • 2020-04-09 15:02

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүн ажиллуулаагүйн “төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” засгийн газрын 2019 оны 111 дүгээр тогтоол

 • 2020-04-09 15:04

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх Ази, Номхон Далайн бүсийн IV конгрессоос баталсан “Улаанбаатарын тунхаглал”

 • 2020-04-09 15:07

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Засгийн Газарт чиглэл өгөх тухай” 128 дугаар зарлиг

 • 2020-04-09 15:08

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

 • 2020-04-21 14:03

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН “ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 136 ДУГААР ТОГТООЛ

 • 2020-04-21 14:05

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН “ЗАСГИЙН ГАЗРЫН КОМИСС, ХОРОО, ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ, АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ” 27 ДУГААР ТОГТООЛ

 • 2020-04-21 14:06

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН “ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” 116 ДУГААР ТОГТООЛ

 • 2020-04-21 14:07

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 05-НЫ “ДЭД ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ” А/110 ДУГААР ТУШААЛ

 • 2020-04-21 14:08

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” 46 ДУГААР ТОГТООЛ

 • 2020-04-21 14:09

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН “ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРТ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ” 01 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

 • 2020-04-21 14:12

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ТАЛААРХ СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭЛЭЛ

 • 2020-04-21 14:13

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗАРИМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 2019 он

 • 2020-04-21 14:16

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА 2018 ОН

 • 2020-04-21 14:23