Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд олгох тэтгэмж

д/д

Хууль, журмын заалт

Үйлчилгээний төрөл

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ/төгрөгөөр

Бүрдүүлэх бичиг баримт

59

ХАХНХ-ын сайдын 2013 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/72 дугаар тушаал

“Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын 2.2

Тайгад амьдардаг цаатан иргэний тэтгэмж

  • ар бүр

 

  • ом хүн: 173 500

 

  • :   86 750

 

  • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт
  • 2 хувь цээж зураг
  • Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт тайгад амьдарч байгаа цаатан иргэнтэй гэр бүл болсон бусад угсааны иргэн гэрлэлтийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
  • Тайгад амьдарч байгаа цаатан иргэний суурин газарт сургуульд суралцаж байгаа хүүхэд сургуулийн тодорхойлолт, тухайн хүүхдийг асарч байгаа иргэн бол сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.