Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

д/д

Хууль, журмын заалт

Үйлчилгээний төрөл

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Нэмэлт мэдээлэл, хэрэгжүүлэх аргачлал

21

НХТ Хууль 18.1.1

Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

  •  
  • Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт,
  • 16 насанд хүрээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тухайд эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын ,16 насанд хүрсэн иргэний тухайд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр,
  • Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэний тухайд тухайн иргэний гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтайг судлан тогтоосон мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт;маягтын дагуу/

Үйлчилгээний чиглэл:                                                                                           

1. Амьдрах ухааны болон бие даан амьдрах ур чадвар эзэмшүүлэх;                                                                                              

2. Хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;                                                                     

3. Амьдралын итгэл үнэмшил бий болгох сургалт зохион байгуулах;                                                                                          Үйлчилгээний хэлбэр:                                                                      

1. Өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж бий болгох;              

2. Зорилтот бүлгийн гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах;                                                                                    

3. Өдөр тутмын амьдралын дарамт, стрессийг даван туулах чадварыг бий болгох;                                                                                  

4.  Эрүүл амьдралын хэв маягт хэвшүүлэх;                                                 

5.  Тодорхой бэрхшээл, эрсдлээс зайлсхийх, даван туулах, урьдчилан сэргийлэх чадварыг бий болгох;                                               

6.  Мэргэжлийн чиг баримж олгох;                                                                                                     Хамрагдах өрх, иргэн:                                                                           

1. Ахмад настан;                                                                                    

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;                                                                 
3. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;                                                                       

4 Хорих ангиас суллагдсан иргэн;                                                        

5.Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;                                                 

6. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;                                            

7. Шилжин суурьшсан  нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;                                             

8. Өрх толгойлсон эх /эцэг/;  

22

НХТ Хууль 18.1.2

Зөвлөгөө өгөх;

Шилжин суурьшсан  нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тухайд тухайн иргэний шилжин ирсэн тухай Засаг даргын тодорхойлолт;

Үйлчилгээний чиглэл:                                                                                      

1. Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;                                                                                             

2. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх;                                                                               Үйлчилгээний хэлбэр:                                                                              

1.  Амьдралын асуудлаа өөрсдөө шийдвэрлэхэд туслах;                             

2. Тулгарч буй сэтгэл зүйн асуудал, бэрхшээлтэй нөхцөл байдлыг оношлон тогтоох, шийдвэрлэхэд нь мэргэжлийн тусламж, дэмжлэг үзүүлэх;                                                                                                                  Хамрагдах өрх, иргэн:                                                                       

1. Ахмад настан;                                                                                              

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;                                                                    

3. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;                                                                      

4. Хорих ангиас суллагдсан иргэн;                                                              5.Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;                                              

6. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;                                           

7. Шилжин суурьшсан  нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;                                               

8. Өрх толгойлсон эх /эцэг/;                                                                         

9. Эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэн                                                       

23

НХТ Хууль 18.1.3

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдах иргэний тухайд сэргээн засах үйлчилгээ шаардлагатайг тодорхойлсон эмчийн буюу эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлт,

Үйлчилгээний чиглэл:                                                  

1. Эрүүл мэндийн сэргээн засах;

2.Боловсролын сэргээн засах;                                                         

3. Хөдөлмөрийн сэргээн засах;

4.Нийгэм-сэтгэл зүйн сэргээн засах;

Үйлчилгээний хэлбэр:                                                                                                  \

1. Хэл, хөдөлгөөн, ахуйн, сэтгэл заслын  үйлчилгээ үзүүлэх;

2.Эзэмшсэн мэргэжлийг нь сэргээх, ур чадварыг нь сайжруулах;                                                                                      

3. Алдагдсан чадварыг сэргээхэд чиглэсэн орчныг бүрдүүлэх, сэтгэл зүйн нөлөөллийг үзүүлэх;

4. Нийгмийн зан үйл, нөлөөллийн аргуудыг ашиглах замаар хүмүүсийн харилцааны боломжит нөхцөлийг бүрдүүлэх;

5.Боловсрол эзэмших, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг  бүрдүүлэх, ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай байгууллагын үйл ажиллагаанд хамруулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл засал хийх, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх;                                                                           

Хамрагдах өрх, иргэн:

1. Ахмад настан;

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн; 

3. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;

4. Хорих ангиас суллагдсан иргэн; 

5.Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;

6. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;

7. Шилжин суурьшсан  нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн; 

8.Өрх толгойлсон эх /эцэг/;   

9. Эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэн

Тайлбар: Сэргээн засах үйлчилгээ нь хүний алдагдсан эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөж аж төрөх чадварыг сэргээж, нийгмийн болон хувийн амьдралд нь идэвхитэй оролцох боломж нөхцлийг нь бүрдүүлэхэд нийгэм анагаах ухаан, хөдөлмөр сургалт сэтгэл зүйн цогц үйлчилгээ.

24

НХТ Хууль 18.1.4

Түр байрлуулан асрамжлах

Өрх толгойлсон эх/эцэг/-ийн тухайд тухайн иргэний өрх толгойлсон тухай Засаг даргын тодорхойлолт;

Үйлчилгээний чиглэл:                                                                              

1. Хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай иргэдийг урьдчилан сэргийлэх;                                                                                                     

2. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх;                                                                                          

Үйлчилгээний төрөл:                                                                              

1. Бичиг баримтжуулах,                                                                             

2. Эрүүл мэндийн болон хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх;                                                                                      

3. Хөгжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх,                                                    

4. Холбон зуучлах;                                                                                       

5. Хүүхдэд бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх;                                         

6. Халуун хоол цайгаар үйлчлэх;                                                      

Хамрагдах өрх, иргэн:                                                                             

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;                                                                

2. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;                                                                         

3. Хорих ангиас суллагдсан иргэн;                                                      

4.Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;                                

5. Шилжин суурьшсан Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн гишүүн -иргэн;                                                                      

6. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд;

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ:                                     

Хохирогчийг хүлээн авснаас эхлэн 1 долоо хоногоос 3 сар хүртэлх хугацаанд тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсхүл хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хохирогч, түүний бага насны хүүхдийг тодорхой хугацаагаар байрлуулж хохирогчид хэрэгцээтэй мэдээлэл, эрх зүйн болон бусад зөвлөгөө өгөх, сэтгэхүй нь түр хямарсан үед эмчилгээ хийх сэргээн засах зэрэг үйлчилгээ үзүүлнэ.

25

НХТ Хууль 18.1.5

Өдрийн үйлчилгээ

Согтуурах, мансуурах, донтох өвчтэй иргэн, эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэний тухайд холбогдох нарийн мэргэжлийн эмчийн буюу эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт;

Үйлчилгээний чиглэл:                                                                               

1. Ахмад настны өдрийн үйлчилгээ үзүүлэх;

2. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн өдрийн үйлчилгээ үзүүлэх;

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өдрийн үйлчилгээ үзүүлэх;                                                    

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өдрийн үйлчилгээ үзүүлэх;

Үйлчилгээний хэлбэр:                                                                               

1. Соёл, урлаг биеийн тамир спортын арга хэмжээнд оролцуулах;

2. Сэргээн засах;                                                                                             

3. Амьдрах ухаанд сургах;                                                                           

4. Зөвлөгөө өгөх;                                                                                                    Хамрагдах өрх, иргэн:

1. Ахмад настан;                                                                                           

2. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд;                                                                        

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ба хүүхэд                                 

Өдрийн үйлчилгээ: Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйлчилгээ

26

НХТ Хууль 18.1.6

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ

Хүчирхийлэлд өртсөн иргэний тухайд хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, эсхүл мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт;

Үйлчилгээний хэлбэр:                                                                             

1. Гэр ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх;                                                                              2.Өдөр тутмын асаргааны үйлчилгээ үзүүлэх;                                                        3.Гадуур ажилд туслах  үйлчилгээ үзүүлэх;                                             

4.Эрүүл мэнд, эмчилгээний дэглэм сахиулах;                                                        5. Хоол хүнс бэлтгэх, хоолны дэглэм сахиулах, хооллож ундлах;

Хамрагдах өрх, иргэн:                                                                         

1. Байнгын асаргаатай ахмад настан;                                                        

2. Байнгын асаргаатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;                                                                                      

3. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд; 

27

НХТ Хууль 18.1.7

Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх;

Согтуурах, мансуурах, донтох өвчтэй иргэн, эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэний тухайд холбогдох нарийн мэргэжлийн эмчийн буюу эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт;

Үйлчилгээний чиглэл:                                                                                   

1. Өрх, иргэний амьдралын нөхцөл байдлыг өөрсдийнх нь оролцоотойгоор үнэлэх;                                                                                   

2. Өрх, иргэний нөөц боломж чадавхи хэрэгцээнд тохирох үйлчилгээг туршин хэрэгжүүлэх;                                                      

Үйлчилгээний хэлбэр:                                                                                

1. Өөрсдөө бие даан хөгжих боломжийг нь судалж,                                                  

2. Өрхийн нөхцөл байдлыг судлан үнэлэх, нөөц боломж, чадавхийг тодорхойлж, сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн болон хөгжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх.                                                                                                     Хамрагдах өрх, иргэн:                                                                                 

1. Ахмад настан;                                                                                          

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;                                                                

3. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;                                                                   

4. Хорих ангиас суллагдсан иргэн;                                                                    5.Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;                                                      

6. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн                                       

7. Шилжин суурьшсан нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн -иргэн;                                            

8. Эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэн;                                                                   

9. Өрх толгойлсон эх /эцэг/;   

Аргачлал: Өөрсдөө бие даан хөгжих боломж нөхцөл хязгаарлагдмал, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн нөхцөл байдлыг судлан үнэлэх, нөөц боломж, чадавхи, хэрэгцээг өрхийн гишүүдийн оролцоотой тодорхойлж, өрхийн гишүүдийг сэтгэл зүйн хувьд сэргээн засах, нийгмийн халамжийн болон хөгжлийн үйлчилгээг үзүүлнэ.        

28

НХТ Хууль 18.1.9

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах.

Хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх өрх,  иргэдийн тухайд зохих шаардлагын дагуу боловсруулсан төсөл;

Үйлчилгээний чиглэл:

 1. Төсөл бичих, түүнийг хэрэгжүүлэх амьдрах ухааны сургалтанд хамруулах, зөвлөгөө өгөх                                                      

2. Хамт олны бүлэг бүрдүүлж орлого нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээний төсөл хэрэгжүүлэх, нийгэмшүүлэх                             

Үйлчилгээний хэлбэр:

1. Төсөл бичих чадвартай болгох;                                   

 2. Багаар ажиллах чадвартай болгох.

3. Тухайн төслөө хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ур чадвартай болгох;

 4. Тухайн төслийг цааш нь өргөжүүлэх  санхүүгийн эх үүсвэртэй болох; Хамрагдах өрх, иргэн:

1. Ахмад настан;

 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;

 3. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;

 4. Хорих ангиас суллагдсан иргэн; 

5.Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;

 6. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;

7. Шилжин суурьшсан  нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;

 8. Өрх толгойлсон эх /эцэг/;   

9. Эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэн

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 2 ба түүнээс дээш өрх, иргэд өөрсдийн санаачлагаар нэгдэн бүлэг болж орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх нь олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний нэг төрөлд хамрагдана. Иргэдийн ирүүлсэн төслийг амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ. АДЗ-өөр дэмжигдсэн төслийг НХҮХ  хянаж үзээд хэрэгжих магадлалтай бол 1,0 сая хүртэлх төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.