Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

д/д

Хууль, журмын заалт

Үйлчилгээний төрөл

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ/төгрөг/

Бүрдүүлэх бичиг баримт

11

НХТ хууль 13.5.1

Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх;

 

Нэг удаа

 1 200 000

 

 • Өргөдөл /маягтыг дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт;
 • Гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжил (онцгой байдлын асуудал хариуцсан хэлтэс)-ийн байгууллагын дүгнэлт;
 • Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа;

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

12

НХТ хууль 13.5.2

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн;

Нэг удаа

 1 200 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг
 • Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
 • Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хаяж, үрэгдүүлсэн бол иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын архивын лавлагаа, эцэг, эх байх эрхийг нь хассан бол энэ тухай шүүхийн шийвэр
 • Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

13

НХТ хууль 13.5.3

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;

Нэг удаа

 1 200 000

 •  
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг
 • Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт
 • Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа;
 • Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
 • Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

14

НХТ хууль 13.5.4

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай, 4 ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр оронгүй, өрх толгойлсон эцэг, эх 

Нэг удаа

 1 200 000

 •  
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 • Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт;
 • Сум, хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
 • Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа;

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

15

НХТ хууль 13.5.5

Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэн

Нэг удаа

2 ихэр бол хүүхэд тус бүр -1 000 000

3 болон түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүр - 3 000 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 • 2 хувь зураг
 • Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
 • Хоёр болон түүнээс ихэр хүүхэд нь эсэнмэнд бойжиж байгаа тухай суманд бол сумын их эмч, хороонд бол өрхийн эмчийн тодорхойлолт

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

 

 

16

НХТ хууль 13.5.6

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хүүхэд;

Сар бүр

140 000

 

 

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 • 2 хувь зураг
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт эсхүл 16 насанд хүрсэн иргэний үнэмлэх, хуулбарынхамт
 • Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Сум, хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.   

 

 

 

 

17

НХТ хууль 13.5.7

Байнгын  асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэн;

Улиралд нэг удаа      60 000

 

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг
 • Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 • Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Сум, хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

 

 

 

18

 

НХТ хууль 13.5.9

Эхийн алдар нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл эхийн алдар хоёрдугаар одонтой эхэд олгох мөнгөн тусламж

Жилд нэг удаа

 

Нэгдүгээр одон

200 000

 

Хоёрдугаар одон 100 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг;
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Одонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

19

НХТ хууль 13.7

Жирэмсэн болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмж

Сар бүр

40 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг;
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.7-д заасан тохиолдолд жирэмсэн үедээ эмнэлгийн хяналтад орсон тухай болон төрсний дараа хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай суманд бол сумын их эмч, хороонд бол өрхийн эмчийн тодорхойлолт;

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.