Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

д/д

Хууль, журмын заалт

 

Үйлчилгээний төрөл

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ/төгрөгөөр/

 

Бүрдүүлэх бичиг баримт

1

НХТ хууль

12.1.1

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй

60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй

Сар бүр       155 000

 •  
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс /сумын НД-ын байцаагчийн/ тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

2

НХТ хууль

12.1.2

16 насанд хүрсэн одой иргэн

Сар бүр       155 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс /сумын НД-ын байцаагчийн/ тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг
 • Одой болохыг тогтоосон Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

3

НХТ хууль

12.1.3

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Сар бүр       155 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • 2 хувь зураг
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс /сумынНД-ын байцаагчийн/ тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

4

НХТ хууль

12.1.4

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртлэх насны хүүхэд

Сар бүр

 

1-2 хүүхдэд-155 000

 

3-4 хүүхдэд-232 500

 

5-аас дээш хүүхдэд 310 000

 •  
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь зураг
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээ, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс /сумын НД-ын байцаагчийн/ тодорхойлолт
 • 18 хүртлэх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эх /эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч/-ийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар
 • Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.  

5

НХТ хууль

12.1.5

 

18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг

Сар бүр       155 000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • 2 хувь зураг
 • 18 хүртэлх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эх /эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч/-ийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар
 • Өрх толгойлсон эцэг эх болохыг тогтоосон сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.