Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламж

д/д

Хууль, журмын заалт

Үйлчилгээний төрөл

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ/төгрөг/

Бүрдүүлэх бичиг баримт

33

АНТ хууль 8.1.1

Хөл, гарны протез, сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл, тэргэнцэр худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг таван жилд нэг удаа, шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезийн дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг гурван жилд нэг удаа тус тус нийгмийн халамжийн, эсхүл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нөхөн олгох;

 

 

Хиймэл шүд-3 жил

Хиймэл шүднээс бусад протез, ортопедийн хэрэгсэл -5 жил тутамд

 • Өргөдөл (маягтын дагуу)
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • ротез хийлгэх шаардлагатай тухай аймаг, дүүргийн эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэр, ортопед, тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай аймаг, нийслэлд эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн бичиг  сум, тосгонд эрүүл мэндийн төвийн сумын ерөнхий эмчийн тодорхойлолт;
 • ротез, ортопед, тусгай хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт, зарлагын баримт эсхүл нэхэмжлэл.

 

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

34

АНТ

хууль 8.1.2

Ахмад настанд амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг жилд нэг удаа хөнгөлөлттэй үнээр олгох;

 

 • Жилд нэг удаа

Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт 10  хүртэлх хоногоор, эрхийн бичгийн 1 ор, хоногт нийгмийн халамжийн сангаас олгох хөнгөлөлтийн хэмжээ 20 000 төгрөг, Аймаг, дүүргийн  ХХҮГ-ын харьяа ахмадын сувиллын газарт    1 ор, хоногт 13 000 төгрөг байна.

 • Өргөдөл (маягтын дагуу)
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Эрхийн бичгийн үнийг төлсөн баримт
 • Замын зардал төлсөн тухай баримт

 

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

35

АНТ

хууль 8.1.3

Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настан, хүндэт донор ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад зориулан жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох;

 

Жилд нэг удаа

140 000

 

 • Өргөдөл (маягтын дагуу)
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • эжээн тэтгэх хүүхэдгүй хүн эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг, туслалцаа  үзүүлэх боломжгүйг нотолсон Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

Хүндэт донор ахмад настны хувьд тусламж, хөнгөлөлт авах хүсэлтээ шаардлагатай бичиг баримтын хамт сумын нийгмийн ажилтан, дүүргийн нийгмийн халамж үйлчилгээний байгууллагад өгч шийдвэрлүүлнэ. Сум, хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр  хэлэлцэхгүй.

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

36

АНТ хууль 8.1.4

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй ахмад настан нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжтэй тэнцүү хэмжээний тусламж олгох;

Нэг удаа

1 000 000

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоосон оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээтэй тэнцүү хэмжээгээр олгоно.

37

АНТ хууль

10.1.2

Эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настанд эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг, хүндэт донор ахмад настанд 100 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох;

 

Жилд нэг удаа

 

Тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг, хүндэт донор ахмад настанд 100 хувийг нөхөн олгоно.

 

 • Өргөдөл (маягтын дагуу)
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Замын зардал төлсөн баримт
 • Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
 • үндэт донор, алдар цолтон ахмад настнаас бусад ахмад настанд эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт;
 • ийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн тодорхойлолт, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд аймгийн Цусны салбар төвийн тодорхойлолт;

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

 

38

АНТ

Хууль

10.1.3.

Нийслэлээс 1000 километр ба түүнээс хол алслагдсан газарт байнга оршин суудаг ахмад настан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэрээр нийслэлд эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд төрөлжсөн мэргэшлийн болон нэгдсэн эмнэлэг тухайн ахмад настанд дараалал харгалзахгүй үйлчилж, унааны нэг талын зардлыг жилд нэг удаа нөхөн олгох;

 

Жилд нэг удаа

 

Нэг талын зардлыг нөхөн олгоно.

 • Өргөдөл (маягтын дагуу)
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Замын зардал төлсөн баримт
 • Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын Эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэр буюу эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 2013 оны 450 дугаар тушаалаар баталсан 13А, болон 13Б маягт

 

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

39

АНТ хууль 12.1

Ахмад настанд үзүүлэх хүндэтгэл

 

 

Жилд 2 удаа

10 000

Жил бүрийн Цагаан сар: билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэн, Ахмадын өдөр:10 дугаар сарын 1-ний өдрийг тохиолдуулан аж ахуйн нэгж, байгууллага  ажиллаж байсан ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж, бэлэг дурсгалын зүйл гардуулна. Ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дампуурсан буюу татан буугдсан, болон бусад шалтгаанаар харьяалах байгууллага, аж ахуйн нэгж байхгүй болсон ахмад настныг сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага, сум, хорооны нийгмийн ажилтан бүртгэж  Цагаан сар: билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэн, Ахмадын өдөр:10 дугаар сарын 1-ний өдрийг тохиолдуулан хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлнэ.

40

АНТ хууль

12.2

 

Насны хишиг

 

 

65-69 настай ахмад настанд 50 000 төгрөг

70-79 настай ахмад настанд 80 000 төгрөг

80-89 настай ахмад настанд 100 000 төгрөг

90 ба түүнээс дээш настай ахмад настанд 200 000 төгрөг

65 болон түүнээс дээш настай ахмад настанд Цагаан сар: билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан жил бүрийн 01 сард, Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын ойн баярыг тохиолдуулан жил бүрийн 7 дугаар сард улсын төсвөөс санхүүжүүлэн насны хишиг олгоно.

 • Иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа;                 
 • тгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.

41

АНТ

Хууль

12.4  

Ахмад настанд үзүүлэх хүндэтгэл

 

Цагаан сар:билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын

шинийн нэгнийг тохиолдуулан тухайн нутаг дэвсгэрийн хамгийн өндөр настан болон 90, түүнээс дээш настай ахмад настанд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын мэндчилгээ, гарын бэлэг гардуулна. 100 болон түүнээс дээш настай ахмад настанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ, гарын бэлэг гардуулж болно.