Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

д/д

Хууль, журмын заалт

Үйлчилгээний төрөл

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ/төгрөг/

Бүрдүүлэх бичиг баримт

6

НХТ хууль 13.1.5

Хүүхэд бүрт

Сар бүр

20 000

  • Өргөдөл /маягтын дагуу/
  • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хэрэв хүүхэд 16 нас хүрсэн бол иргэний цахим үнэмлэх
  • Хүүхдийг төлөөлөн хүүхдийн мөнгө авах эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалазан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд)-ийн иргэний цахим үнэмлэх