Салбарын хууль, эрх зүйн актууд

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 • 2017-05-04 16:51

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

 • 2017-05-04 16:54

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

 • 2017-05-04 17:04

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН СТАНДАРТ

 • 2017-05-04 17:10

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, ИНДЕКС

 • 2017-05-04 17:15

"Журам шинэчлэн батлах тухай" /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам, Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар/

 • 2018-10-30 09:53

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индекс

 • 2018-10-30 09:55

"Жолооны багшийн үнэмлэх олгох болон үнэмлэхийн загвар батлах тухай" Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал

 • 2019-03-05 09:17

"Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хуул зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A/456, A/09 дугаар тушаал

 • 2019-03-05 09:21

"Журам батлах тухай (Суралцагчын мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам)" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/506, А/266 дугаар хамтарсан тушаал

 • 2019-09-20 10:40

"Журам, загвар батлах тухай(Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам, Мэргэжлийн дипломын загвар, Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар, Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар)" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/505, А/267 дугаар хамтарсан тушаал

 • 2019-09-20 10:47