Салбарын хууль, эрх зүйн актууд

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

  • 2017-05-04 16:51

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

  • 2017-05-04 16:54

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

  • 2017-05-04 17:04

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН СТАНДАРТ

  • 2017-05-04 17:10

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, ИНДЕКС

  • 2017-05-04 17:15

"Журам шинэчлэн батлах тухай" /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам, Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар/

  • 2018-10-30 09:53

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индекс

  • 2018-10-30 09:55

"Жолооны багшийн үнэмлэх олгох болон үнэмлэхийн загвар батлах тухай" Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал

  • 2019-03-05 09:17

"Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хуул зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A/456, A/09 дугаар тушаал

  • 2019-03-05 09:21