Салбарын хууль, эрх зүйн актууд

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 • 2017-05-04 16:51

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

 • 2017-05-04 16:54

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

 • 2017-05-04 17:04

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН СТАНДАРТ

 • 2017-05-04 17:10

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, ИНДЕКС

 • 2017-05-04 17:15

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам, Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар

 • 2018-10-30 09:53

"Жолооны багшийн үнэмлэх олгох болон үнэмлэхийн загвар батлах тухай" Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал

 • 2019-03-05 09:17

"Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хуул зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A/456, A/09 дугаар тушаал

 • 2019-03-05 09:21

"Суралцагчын мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/506, А/266 дугаар хамтарсан тушаал

 • 2019-09-20 10:40

"Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам", "Мэргэжлийн дипломын загвар", "Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар", "Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/505, А/267 дугаар хамтарсан тушаал

 • 2019-09-20 10:47

"Мэргэжлийн болосврол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам" батлах тухай Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 289/А375 дугаар хамтарсан тушаал

 • 2020-01-20 09:37

"Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам" батлах тухай Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 44 дугаар тогтоол

 • 2020-02-18 15:52

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн A/187 дугаар тушаал

 • 2020-02-18 16:02

"Сургалтын ерөнхий шаардлага, /сургалтын стандарт/, хөтөлбөр” батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/303 дугаар тушаал

 • 2020-02-19 17:03

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын цагийн ачааллыг тогтоох, тооцох журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/87 дугаар тушаал

 • 2020-04-06 15:01

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журмыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

 • 2020-04-06 15:03

Техникийн боловсрол сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний загвар, шаардлага батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/134 дүгээр тушаал

 • 2020-04-08 10:57

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам” -д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 133 дугаар тогтоол

 • 2020-04-24 10:20