Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлтэй холбоотой болон зөвлөлөөс гаргасан тогтоол шийдвэрүүд

 • 2017-04-24 14:14

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих холбогдох хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн эмхэтгэл

 • 2017-04-24 14:44

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт-гарааны бизнес гарын авлага

 • 2017-10-31 15:38

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжид орсон нэмэлт өөрчлөлт

 • 2018-02-12 16:02

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018 оны төсвийн хуваарь

 • 2018-02-12 16:07

Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Хөдөлмө эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 01 тоот тогтоол

 • 2018-02-12 16:09

"Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр батлах тухай" Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоол

 • 2018-08-31 09:23

"Хөтөлбөрт болон төсвийн хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03 тоот тогтоол

 • 2018-08-31 09:31

"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөр"-үүдийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 01 тоот тогтоол

 • 2019-02-14 08:57

"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн гүйцтэгэл, төлөвлөгөө" -г батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 02 тоот тогтоол

 • 2019-02-14 09:00

“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР 2019-2020”

 • 2019-04-03 10:05

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай" 01 дугаар тогтоол

 • 2020-03-03 09:02

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, хөтөлбөр 2019-2020 /хууль тогтоомжийн эмхэтгэл/

 • 2020-06-18 15:41