Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлтэй холбоотой болон зөвлөлөөс гаргасан тогтоол шийдвэрүүд

  • 2017-04-24 14:14

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих холбогдох хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн эмхэтгэл

  • 2017-04-24 14:44

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт-гарааны бизнес гарын авлага

  • 2017-10-31 15:38

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжид орсон нэмэлт өөрчлөлт

  • 2018-02-12 16:02

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018 оны төсвийн хуваарь

  • 2018-02-12 16:07

Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Хөдөлмө эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 01 тоот тогтоол

  • 2018-02-12 16:09

"Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр батлах тухай" Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоол

  • 2018-08-31 09:23

"Хөтөлбөрт болон төсвийн хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03 тоот тогтоол

  • 2018-08-31 09:31