"Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр батлах тухай" Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоол

"Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр батлах тухай" Хөдөлмөj эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу 


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 "Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр батлах тухай" Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоол