Санал авч байна

 “Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна

“Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна

 • 2018-06-08 14:11

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 42 дугаар зарлигийн 1.1 дэх хэсэгт “Цаатан иргэдийн амьдралын нөхцлийг сайжруулах зорилгоор тайгад амьдардаг 18 хүртэл насны цаатан хүүхдэд тухайн бүс нутагт тогтоосон амьжиргааны доод түвшингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний, насанд хүрсэн иргэнд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр сар бүр мөнгөн тэтгэмж олгох” чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газарт чиглэл үүрэг болгосны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас “Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2013 оны 168 дугаар тогтоолыг баталсан.

“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-05-21 09:17

Салбарын жендэрийн бодлогын төсөлтэй  танилцаж, холбогдох  саналаа buyanaa@gender.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү. Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

 • 2018-04-09 14:09

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр орсон өөрчлөлтөөр малчдын өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насыг 5 жилээр наашлуулан баталж, 2018 оноос хэрэгжүүлж байна.             Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой малчнаар ажилласныг тодорхойлоход “Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн ... оны тооллого”-ын бүртгэл, лавлагааг, Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагаас олгосон баримт, лавлагаа, иргэний үнэмлэхийн хуулбар авах шаардлагатай болсон тул Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтад энэ лавлагаа бүртгэлийг оруулах хэрэгтэй байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

 • 2018-03-22 10:07

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна. “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг шинэчлэн боловсруулж олон талын оролцоог ханган санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлд ирүүлэх саналыг otgonmyagmar@mlsp.gov.mn хаягаар 2018 оны 03 дугаар сард багтаан ирүүлнэ үү. Журмын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-03-20 09:18

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д .Энэ хуулийн 16.4-т заасан бичиг баримтын загвар, бичиг баримт бүрдүүлэх, олгох журмыг Зөвлөлийн саналыг үндэслэн хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална гэж заасны дагуу БСШУ-ны сайдын  2003 оны  454 дүгээр тушаал “Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ыг шинээр боловсруулж, баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

 • 2018-03-19 14:15

 “Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчилсэн найруулгад санал авч байна

“Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчилсэн найруулгад санал авч байна

 • 2018-03-19 09:08

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д “Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх журмыг Хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн хамтран батлах”-аар заасны дагуу Гэгээрлийн сайдын 1999 оны А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ийг шинэчлэн боловсруулж баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар  танилцуулж байна

"Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна

"Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна

 • 2018-02-27 18:10

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний 3 дахь хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа.  Иймд Та бүхэн хөтөлбөрийн танилцан саналаа myagmarsuren@mlsp.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

"Оюутны цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна

"Оюутны цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-02-27 18:07

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.9-д "Хувийн хэвшлийн байгууллага /100 ба түүнээс дээш ажилтантай/ нийт ажилтнуудын 5 хувьтай тэнцэхүйц оюутны цагийн ажлын орон тоо гаргана" гэж заасан.

“Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох өвчин гэмтлийн жагсаалт шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

“Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох өвчин гэмтлийн жагсаалт шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

 • 2018-01-02 16:00

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.6-д “байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн гэж бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй хүнийг; ” гэж заасан бөгөөд тухайн иргэнийг асарч байгаа иргэнд сар бүр мөнгөн тэтгэмж олгож байна. 

Хүнсний эрхийн бичиг олгох журмын төсөлд санал авч байна

Хүнсний эрхийн бичиг олгох журмын төсөлд санал авч байна

 • 2017-12-22 16:29

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг 2013 оноос эхлэн улсын төсвийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3-д Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хөтөлбөр, журам, хэмжээг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална гэж заасан.

“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2017-12-19 08:47

Улсын Их Хурлаас 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр  баталсан Ахмад настны тухай хуулийн 7.5-д “Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газрыг төрөөс бодлогоор дэмжиж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх ба санхүүжүүлэх журмыг санхүүгийн болон нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална” гэж заасан.