Санал авч байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

 • 2018-03-22 10:07

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна. “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг шинэчлэн боловсруулж олон талын оролцоог ханган санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлд ирүүлэх саналыг otgonmyagmar@mlsp.gov.mn хаягаар 2018 оны 03 дугаар сард багтаан ирүүлнэ үү. Журмын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-03-20 09:18

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д .Энэ хуулийн 16.4-т заасан бичиг баримтын загвар, бичиг баримт бүрдүүлэх, олгох журмыг Зөвлөлийн саналыг үндэслэн хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална гэж заасны дагуу БСШУ-ны сайдын  2003 оны  454 дүгээр тушаал “Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ыг шинээр боловсруулж, баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

 • 2018-03-19 14:15

 “Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчилсэн найруулгад санал авч байна

“Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчилсэн найруулгад санал авч байна

 • 2018-03-19 09:08

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д “Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх журмыг Хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн хамтран батлах”-аар заасны дагуу Гэгээрлийн сайдын 1999 оны А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ийг шинэчлэн боловсруулж баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар  танилцуулж байна

"Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна

"Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна

 • 2018-02-27 18:10

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний 3 дахь хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа.  Иймд Та бүхэн хөтөлбөрийн танилцан саналаа myagmarsuren@mlsp.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

"Оюутны цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна

"Оюутны цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-02-27 18:07

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.9-д "Хувийн хэвшлийн байгууллага /100 ба түүнээс дээш ажилтантай/ нийт ажилтнуудын 5 хувьтай тэнцэхүйц оюутны цагийн ажлын орон тоо гаргана" гэж заасан.

“Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох өвчин гэмтлийн жагсаалт шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

“Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох өвчин гэмтлийн жагсаалт шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

 • 2018-01-02 16:00

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.6-д “байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн гэж бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй хүнийг; ” гэж заасан бөгөөд тухайн иргэнийг асарч байгаа иргэнд сар бүр мөнгөн тэтгэмж олгож байна. 

“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2017-12-19 08:47

Улсын Их Хурлаас 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр  баталсан Ахмад настны тухай хуулийн 7.5-д “Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газрыг төрөөс бодлогоор дэмжиж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх ба санхүүжүүлэх журмыг санхүүгийн болон нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална” гэж заасан.

Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна.

 • 2017-11-01 11:08

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шиэчилсэн найруулгын төсөлд иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын товьёог

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шиэчилсэн найруулгын төсөлд иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын товьёог

 • 2017-07-31 08:53

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шиэчилсэн найруулгын төсөлд иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын нэгтгэл

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлд санал авч байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлд санал авч байна

 • 2017-05-12 08:12

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлд хуулийн нэр томьёоны  найруулгыг залруулж, ойлголтыг нарийвчлах, бусад салбарын хуулиар зохицуулж байгаа болон хуульд огт тусгаагүй нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцаа, шинэчлэн батлагдсан зарим хуулийн харилцааг тус хуулиар зохицуулах, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан, нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо, үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим,  нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийн менежмент, нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах орлогын бүрэлдэхүүн болон чөлөөлөх орлого, шимтгэл төлөх журам,  шимтгэл төлөгчид үзүүлэх үйлчилгээ, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага   зэрэг олон асуудлыг тусгасан болно.

 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

 • 2017-04-19 15:13

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-д Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газраас санаачлан боловсруулж, 2017 онд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр тусгасан.