Санал авч байна

“ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА” ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА” ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

 • 2018-11-30 08:48

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, идэвхи, санаачлагыг дэмжиж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага”-ыг Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/61 дүгээр тушаалын дагуу жил бүр шалгаруулдаг.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-11-14 11:35

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.9. мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах, багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах, 18 дугаар зүйлийн 18.6.энэ хуулийн 18.4-т заасан багшид заах аргач багш, тэргүүлэх багш, зөвлөх багш гэсэн зэрэг олгоно гэж заасан.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

 • 2018-11-14 10:05

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.9. мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах, багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах, 18 дугаар зүйлийн 18.6.энэ хуулийн 18.4-т заасан багшид заах аргач багш, тэргүүлэх багш, зөвлөх багш гэсэн зэрэг олгоно гэж заасан.

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна

 • 2018-11-12 15:50

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор уг хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Улсын Их Хурлаас зарим улс төрийн болон тусгай албан тушаалтнуудын цалингийн хэмжээ, сүлжээг тогтоохоор заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор боловсруулсан.

Цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр батлах тухай“ Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр батлах тухай“ Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

 • 2018-11-12 15:40

Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор уг хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.9, 57.10 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Улсын Их Хурлаас төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүрийг тогтоохоор заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор боловсруулсан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх зааврын төсөлд саналаа өгнө үү

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх зааврын төсөлд саналаа өгнө үү

 • 2018-10-15 10:25

Та бүхэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх зааврын төсөлтэй танилцан саналаа nensenden@mlsp.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.Төслийг бүрэн эхээр хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

 • 2018-10-10 11:22

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийг анх 2001 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурал баталснаар Монгол Улсын иргэн гадаадад, гадаадын иргэн Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх, тэдний эрхийг хамгаалах эрх зүйн суурь харилцааг зохицуулсан. Гэвч хуулийн зорилго, зохицуулалт, үйлчлэх хүрээ өнгөрсөн хугацаанд улс орны эдийн засаг, нийгэмд гарсан өөрчлөлт, шинээр бий болсон харилцааг зохицуулах шаардлагыг хангахгүйд хүрээд байна. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн төсөл нь Монгол Улсаас гадаад улсад, гадаад улсаас Монгол Улсад чиглэсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний харилцаа, удирдлага, зохион байгуулалтыг үндэсний хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэлд тулгуурлан, нэгдмэл, иж бүрнээр зохицуулах, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилготой бөгөөд 5 бүлэгтэй, 47 зүйлтэй байхаар боловсрууллаа.

“МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРТГЭХ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРТГЭХ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 • 2018-08-22 14:51

“Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-07-02 14:43

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан Боловсролыг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа зорилтот бүлгийн хүүхдэд хичээлийн хэрэгсэл, сурах бичиг, дүрэмт хувцасны үнийн хөнгөлөлт олгохоор тусгасан. Мөн хуулийн 20.5-д “Боловсролыг дэмжих үйлчилгээг нийгмийн халамжийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталж, тус тусын үзүүлэх тусламж, дэмжлэгийн зардлыг тухайн Засгийн газрын гишүүний төсвийн багцаас гаргана” гэж заасан.

 “Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна

“Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна

 • 2018-06-08 14:11

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 42 дугаар зарлигийн 1.1 дэх хэсэгт “Цаатан иргэдийн амьдралын нөхцлийг сайжруулах зорилгоор тайгад амьдардаг 18 хүртэл насны цаатан хүүхдэд тухайн бүс нутагт тогтоосон амьжиргааны доод түвшингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний, насанд хүрсэн иргэнд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр сар бүр мөнгөн тэтгэмж олгох” чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газарт чиглэл үүрэг болгосны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас “Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2013 оны 168 дугаар тогтоолыг баталсан.

“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-05-21 09:17

Салбарын жендэрийн бодлогын төсөлтэй  танилцаж, холбогдох  саналаа buyanaa@gender.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү. Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

 • 2018-04-09 14:09

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр орсон өөрчлөлтөөр малчдын өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насыг 5 жилээр наашлуулан баталж, 2018 оноос хэрэгжүүлж байна.             Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой малчнаар ажилласныг тодорхойлоход “Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн ... оны тооллого”-ын бүртгэл, лавлагааг, Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагаас олгосон баримт, лавлагаа, иргэний үнэмлэхийн хуулбар авах шаардлагатай болсон тул Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтад энэ лавлагаа бүртгэлийг оруулах хэрэгтэй байна