Санал авч байна

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

 • 2018-10-10 11:22

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийг анх 2001 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурал баталснаар Монгол Улсын иргэн гадаадад, гадаадын иргэн Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх, тэдний эрхийг хамгаалах эрх зүйн суурь харилцааг зохицуулсан. Гэвч хуулийн зорилго, зохицуулалт, үйлчлэх хүрээ өнгөрсөн хугацаанд улс орны эдийн засаг, нийгэмд гарсан өөрчлөлт, шинээр бий болсон харилцааг зохицуулах шаардлагыг хангахгүйд хүрээд байна. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн төсөл нь Монгол Улсаас гадаад улсад, гадаад улсаас Монгол Улсад чиглэсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний харилцаа, удирдлага, зохион байгуулалтыг үндэсний хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэлд тулгуурлан, нэгдмэл, иж бүрнээр зохицуулах, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилготой бөгөөд 5 бүлэгтэй, 47 зүйлтэй байхаар боловсрууллаа.

“МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРТГЭХ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРТГЭХ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 • 2018-08-22 14:51

“Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-07-02 14:43

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан Боловсролыг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа зорилтот бүлгийн хүүхдэд хичээлийн хэрэгсэл, сурах бичиг, дүрэмт хувцасны үнийн хөнгөлөлт олгохоор тусгасан. Мөн хуулийн 20.5-д “Боловсролыг дэмжих үйлчилгээг нийгмийн халамжийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталж, тус тусын үзүүлэх тусламж, дэмжлэгийн зардлыг тухайн Засгийн газрын гишүүний төсвийн багцаас гаргана” гэж заасан.

 “Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна

“Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна

 • 2018-06-08 14:11

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 42 дугаар зарлигийн 1.1 дэх хэсэгт “Цаатан иргэдийн амьдралын нөхцлийг сайжруулах зорилгоор тайгад амьдардаг 18 хүртэл насны цаатан хүүхдэд тухайн бүс нутагт тогтоосон амьжиргааны доод түвшингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний, насанд хүрсэн иргэнд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр сар бүр мөнгөн тэтгэмж олгох” чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газарт чиглэл үүрэг болгосны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас “Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2013 оны 168 дугаар тогтоолыг баталсан.

“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-05-21 09:17

Салбарын жендэрийн бодлогын төсөлтэй  танилцаж, холбогдох  саналаа buyanaa@gender.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү. Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

 • 2018-04-09 14:09

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр орсон өөрчлөлтөөр малчдын өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насыг 5 жилээр наашлуулан баталж, 2018 оноос хэрэгжүүлж байна.             Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой малчнаар ажилласныг тодорхойлоход “Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн ... оны тооллого”-ын бүртгэл, лавлагааг, Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагаас олгосон баримт, лавлагаа, иргэний үнэмлэхийн хуулбар авах шаардлагатай болсон тул Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтад энэ лавлагаа бүртгэлийг оруулах хэрэгтэй байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

 • 2018-03-22 10:07

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна. “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг шинэчлэн боловсруулж олон талын оролцоог ханган санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлд ирүүлэх саналыг otgonmyagmar@mlsp.gov.mn хаягаар 2018 оны 03 дугаар сард багтаан ирүүлнэ үү. Журмын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-03-20 09:18

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д .Энэ хуулийн 16.4-т заасан бичиг баримтын загвар, бичиг баримт бүрдүүлэх, олгох журмыг Зөвлөлийн саналыг үндэслэн хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална гэж заасны дагуу БСШУ-ны сайдын  2003 оны  454 дүгээр тушаал “Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ыг шинээр боловсруулж, баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

 • 2018-03-19 14:15

 “Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчилсэн найруулгад санал авч байна

“Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчилсэн найруулгад санал авч байна

 • 2018-03-19 09:08

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д “Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх журмыг Хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн хамтран батлах”-аар заасны дагуу Гэгээрлийн сайдын 1999 оны А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам”-ийг шинэчлэн боловсруулж баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар  танилцуулж байна

"Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна

"Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна

 • 2018-02-27 18:10

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний 3 дахь хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа.  Иймд Та бүхэн хөтөлбөрийн танилцан саналаа myagmarsuren@mlsp.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

"Оюутны цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна

"Оюутны цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна

 • 2018-02-27 18:07

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.9-д "Хувийн хэвшлийн байгууллага /100 ба түүнээс дээш ажилтантай/ нийт ажилтнуудын 5 хувьтай тэнцэхүйц оюутны цагийн ажлын орон тоо гаргана" гэж заасан.