Санал авч байна

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ “ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ “ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 • 2020-09-18 11:45

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэхь хэсэгт “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрмийг Засгийн газар батална” гэж заасныг үндэслэн Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийг, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв, салбар, орон нутгийн комисс нь иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг магадлахдаа Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны “Заавар шинэчлэн батлах тухай” А/85/241 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөр зохицуулалт хийх заавар” тус тус үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

"Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам"-ын төсөлд санал авч байна

"Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам"-ын төсөлд санал авч байна

 • 2020-07-30 16:55

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журмыг боловсролын болон хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална” хэмээн заасныг тус тус үндэслэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/257, А/582 дугаар тушаалаар баталсан

“НИЙГМИЙН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“НИЙГМИЙН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

 • 2020-05-25 10:19

Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт “Нийгмийн ажилтны ёс зүйн дүрэм, түүнд тавигдах шаардлагыг тухайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн мэргэжлийн холбоодтой зөвшилцөн батална” гэсэн заалт, Нийгмийн  халамжийн тухай хуулийн 28 дугаарын зүйлийн 2-т “ Нийгмийн ажилтан мэргэжлийн ёс зүйн дүрэмтэй байна”, тус хуулийн 28 дугаар зүйлийн 4-т  “Нийгмийн ажилтанд ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийн гэрчилгээ, хувийн тэмдэг олгох, ёс зүйн

“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХҮҮХДЭД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХҮҮХДЭД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 • 2020-05-10 11:26

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.5 дахь хэсэгт “хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ” 33.1.7 дахь хэсэгт “холбон зуучлах үйлчилгээ”, 41 дүгээр зүйлийн 41.5-д “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх журмыг үйлчилгээний төрөл тус бүрээр холбогдох асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” хэмээн заасныг тус тус үндэслэн  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/33 дугаар тушаалаар баталсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулсан. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа sarankhuu@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын “Заавар шинэчлэн батлах тухай” хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын “Заавар шинэчлэн батлах тухай” хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

 • 2020-04-30 12:36

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв, салбар, орон нутгийн комисс нь иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг магадлахдаа Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны “Заавар шинэчлэн батлах тухай” А/85/241 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөр зохицуулалт хийх заавар”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

 • 2020-04-20 12:09

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.9. мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах, багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах, 18 дугаар зүйлийн 18.6.энэ хуулийн 18.4-т заасан багшид заах аргач багш, тэргүүлэх багш, зөвлөх багш гэсэн зэрэг олгоно гэж заасан.

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төсөлд санал авч байна

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2020-04-01 16:29

2018 оны 07 дугаар сарын 01 –ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь заалтад “Техникийн зохицуулалтыг нийтээр заавал дагаж мөрдөнө.”, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх заалтад “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартчиллын баримт бичгийг сонгон хэрэглэнэ.” гэж хуульчилж өгсөн. 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧИЙГ  ТОРГОХ ШИЙТГЭЛ, АЛДАНГИАС НЭГ УДАА ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧИЙГ  ТОРГОХ ШИЙТГЭЛ, АЛДАНГИАС НЭГ УДАА ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

 • 2020-03-20 17:13

Дэлхийн 160 гаруй улсад тархаад байгаа шинэ коронавируст халдварын дэгдэлтийн улмаас 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 179 800 хүн өвчний халдвар авч, 7 076 хүн нас бараад байна.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 62 дугаар тогтоолоор шинэ коронавируст халдвараас урьдчилан дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг 2020 оны 02 сарын 13-ны өдрөөс эхлэн гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн. 

Техникийн боловсролын хөтөлбөрийн агуулга, багц цагийг дүйцүүлэн бакалаврын хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах журмын төсөлд санал авч байна.

Техникийн боловсролын хөтөлбөрийн агуулга, багц цагийг дүйцүүлэн бакалаврын хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах журмын төсөлд санал авч байна.

 • 2020-03-20 11:32

Дээд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4-д “Техникийн боловсролын хөтөлбөрийн агуулга, багц цагийг дүйцүүлэн тооцох замаар техникийн боловсролыг албан сургалтаар эзэмшсэн, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад орсон төгсөгчийг дээд боловсролын бакалаврын хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулж болох бөгөөд багц цагийг дүйцүүлэн бакалаврын хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах журмыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батлах” заалтын дагуу ХНХ-ын сайд, БСШУС-ын сайдын хамтарсан тушаалын төслийг боловсруулж батлуулахаар санал авч байна.

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ БАЙДЛЫН ТУХАЙ СУРГАЛТ”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СУРГАГЧ БАГШИД ЭРХ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ БАЙДЛЫН ТУХАЙ СУРГАЛТ”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СУРГАГЧ БАГШИД ЭРХ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 • 2020-03-17 10:05

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай монгол улсын хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх мэдлэг ойлголтыг түгээж, хандлагыг төлөвшүүлэх сургагч багш бэлтгэх, эрх олгох, сургагч багш нарыг давтан сургах, сургалт зохион байгуулах харилцааг зохицуулахын тулд “хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдлын тухай сургалт”-ыг зохион байгуулах, сургагч багшид эрх олгох журмын төслийг боловсруулаад байна.

“Амьдралын итгэл, үнэмшил бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ”-г үзүүлэхэд баримтлах шалгуурын төсөлд санал авч байна.

“Амьдралын итгэл, үнэмшил бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ”-г үзүүлэхэд баримтлах шалгуурын төсөлд санал авч байна.

 • 2019-11-22 10:55

“Амьдралын итгэл, үнэмшил бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ”-г үзүүлэхэд баримтлах шалгуурын төсөл

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ын төсөлд санал авч байна

 • 2019-03-27 16:47

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-д “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл, хяналтын тоо, элсэлтийн үлгэрчилсэн журмыг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж Зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан байгууллага батална.” гэж заасан.