ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ САНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТ

Д/д

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгэгдсэн

дугаар

огноо

огноо

дугаар

1.

246

1999.11.11

Гэгээрлийн Яам

Журам    батлах    тухай-Техникийн    болон    мэргэжлийн сургуульд  суралцагчийн  мэдлэг  чадвар,  дадлыг  үнэлж дүгнэх журам

1999.11.22

1480

2.

128

2000.05.03

ЭМНХЯ

Зөвлөмж батлах тухай-“Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж”

2003.06.23

2113

3.

166

2000.06.14

ЭМНХЯ

Заавар,  журам  батлах  тухай - “Ээлжийн  амралт  олгох заавар”-ыг нэгдүгээр, “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.06.23

2110

4.

213

2000.04.20

ЭМНХЯ

Журам      боловсруулах      загвар      батлах       тухай- “Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар”

2003.06.23

2111

5.

48

2001.05.11

НХХЯ

Аргачлал,     журам     батлах     тухай - Мэргэжил     албан тушаалын  тариф  мэргэжлийн  лавлах  зохиох  аргачлалыг нэгдүгээр,  Хөдөлмөрийн  норм,  норматив  тогтоох  журмыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.06.06

2070

6.

283

2002.10.07

БСШУЯ

Үлгэрчилсэн  дүрэм  батлах  тухай - “Их  сургууль,  дээд сургууль,    коллеж,    мэргэжлийн    сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм”

2002.10.18

1920

7.

45/21

2003.02.20

СЭЗЯ/НХХЯ

Журам батлах тухай-“Нийгмийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын байгууллагын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх журам” /Санхүү,   эдийн   засгийн   сайд,   Нийгмийн   хамгаалал, хөдөлмөрийн    сайдын    хамтарсан    Журамд    нэмэлт, өөрчлөлт   оруулах   тухай   2003   оны 136/70 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан УБД 2296/

2003.10.23

2292

8.

26

2003.02.26

НХХЯ

Журам  батлах  тухай-“Эрхийн  бичгээр  Мэргэжлийн  түр сургалтыг  зохион  байгуулах журам”-ыг  нэгдүгээр,  эрхийн бичгийн загварыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.03.28

1979

9.

233/141/310

2003.10.10

ЭМЯ/НХХЯ/ СЭЗЯ

Журам батлах тухай-“Эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгох журам”

2003.11.11

2307

10.

77

2004.05.03

НХХЯ

Тэтгэврийг  хөнгөлөлттэй  тогтоох  газрын  дор  болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

2009.04.23

3018

11.

15/41/25

2005.02.04

ХЗДХЯ/ СЯ/НХХЯ

Журам   батлах   тухай-“Албан   хэрэг   хөтлөлт,   архивын ажилтанд   мэргэшлийн   зэрэг,   зэргийн   нэмэгдэл   олгох журам”

2005.05.09

2525

12.

55

2005.05.05

НХХЯ

Журам  батлах  тухай-“Дундаж  цалин  хөлс  тодорхойлох журам”

2005.05.31

2533

13.

307/91/237

2007.08.31

БСШУЯ/НХХЯ

/СЯ

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын  норм  тогтоох,  багш,  зарим  албан  тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

2007.10.02

2753

14.

139

2008.12.23

НХХЯ

Зардлын норматив, журам батлах тухай-“Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэний хоногт хэрэглэх хоолны норм, илчлэгийн хэмжээ, зардлын дудаж норматив”-ыг  нэгдүгээр,  “Төрөлжсөн  асрамжийн үйлчилгээнд   хамрагдаж  байгаа  иргэний  хувцас,   ариун цэвэр, хичээлийн хэрэглэлийн зардлын дундаж норматив, эдэлгээний хугацаа”-г хоёрдугаар, “Төрөлжсөн асрамжийн газарт зайлшгүй байх эмийн жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Төрөлжсөн асрамжийн газарт нас барсан иргэнийг оршуулах зардлын дундаж хэмжээ”-г дөрөвдүгээр, “Төрөлжсөн асрамжийн газарт үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах, шилжүүлэх,   гаргах   журам”-ыг   тавдугаар,   “Асрамжийн газрын төсвийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг зургаадугаар хавсралтаар

2009.04.23

3023

15.

378

 

2011.10.11

БСШУЯ

Журам  батлах  тухай - Мэргэжлийн  боловсрол,  сургалтын байгууллагын   багшид   мэргэжлийн   зэрэг   олгох,   хасах журмыг нэгдүгээр, шалгуур үзүүлэлтийг хоёрдугаар, бүрдүүлэх баримт бичгийг гуравдугаар, үнэмлэхний загвар, судалгааны асуулгыг дөрөвдүгээр хавсралтаар

2012.05.17

3317

16.

130

2012.03.26

БСШУЯ

Журам батлах тухай - “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Байгууллагыг аттестатчилах журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар

2012.05.17

 

3319

17.

А/57

2012.11.06

ХАХНХЯ

Журам,  загвар,  маягт  батлах  тухай - “Ажилласан  жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх журам”-ыг нэгдүгээр, нийгмийн даатгалын дэвтэрт наах “Баталгаажилтын хуудас”-ны загварыг хоёрдугаар, “Бүртгэлийн маягт”-ыг гуравдугаар хавсралтаар

2014.09.01

3476

18.

А/32

2014.03.21

ХАХНХЯ

Журам, загвар, жагсаалт, маягт шинэчлэн батлах тухай- “Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Хүнсний эрхийн бичиг”-ийн загварыг хоёрдугаар, “Хүнсний эрхийн бичгээр олгох бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Өрхийн гишүүн-иргэнд хүнсний цаасан эрхийн бичиг олгосон   тайлангийн   маягт”-ыг   дөрөвдүгээр,   “Хүнсний цаасан эрхийн бичгийн төлбөрт зарцуулсан хөрөнгийн тайлангийн маягт”-ыг тавдугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгээр олгосон санхүүжилтийн тайлангийн маягт”-ыг зургадугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгийн гүйлгээний тайлангийн маягт”-ыг долдугаар хавсралтаар

2014.05.07

3445

19.

А/123

2014.05.27

ХЯ

Журам  шинэчлэн  батлах  тухай - “Хөдөлмөрийн  хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам”

2014.07.08

3467

20.

А/197

2014.09.17

ХЯ

Журам        шинэчлэн        батлах        тухай-“Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”

2014.11.03

3496

21.

А/108/149

2015.06.16

ХЯ/СЯ

Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай

2015.06.25

3539

22.

А/135

2015.07.09

ХЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай /хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах/

2015.09.24

3559

23.

А/180,

А/217

2015.10.05

ХЯ/ХЗЯ

Журам батлах тухай /тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах/

2015.10.05

3560

24.

А/181,

А/218

2015.10.05

ХЯ/ХЗЯ

Журам батлах тухай /жолоодох эрхийн шалгалтын  төвийн үйл ажиллагааны/

2015.10.05

3561

25.

А/171,  496

2015.12.15

ХЯ/БСШУЯ

Журам батлах тухай /тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх/

2016.01.14

3598

26.

А/114

2015.06.22

ХЯ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

2016.01.22

3604

27.

А/223

2015.11.13

ХЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай /ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ/

2016.02.19

3612

28.

229/А/ 232

2015.11.19

УУЯ/ХЯ

Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2016.03.03

3615

29.

А/36

2016.02.08

ХЯ

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулах/

2016.03.21

3624

30.

А/53

2016.03.02

ХЯ

Шаардлага, загвар батлах тухай /Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх/

2016.03.21

3625

31.

А/216/А/104

2016.11.02

ХНХС, БСШУСС

Журам шинэчлэн батлах тухай /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, мэргэжлийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээний загвар-ыг хоёрдугаар хавсралтаар/

2016.12.06

3668

32.

А/39,А/12

2017.01.26

ЭМС,ХНХС

Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай

-

-

33.

А/50

2017.03.27

ХНХС

Журам батлах тухай-Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах, хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам

2017.04.18

3713

34.

А/115,А/123

2017.06.23

ХНХС,УУХҮС

Дүрэм батлах тухай-Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

2017.07.25

3775

35 А/212 2017.12.07 ХНХС Журам батлах тухай-Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам 2017.12.25 3822
36 A/99 2018.04.26 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам 2018.05.09 3894
37 A/69, 148 2018.02.23 Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай ("Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт", Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт”, "Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийг тодорхойлох заавар", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийн тодорхойлолт маягт") 2018.05.14 3897