ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ САНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТ

Д/д

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгэгдсэн

дугаар

огноо

огноо

дугаар

1

246

1999.11.11

Гэгээрлийн Яамны Сайд

Журам    батлах    тухай-Техникийн    болон    мэргэжлийн сургуульд  суралцагчийн  мэдлэг  чадвар,  дадлыг  үнэлж дүгнэх журам

1999.11.22

1480

2

100/32

2001.04.11

ХЗДХС/НХХС

Журам батлах тухай-“Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам

2001.04.20

1733

3

166

2000.06.14

ЭМНХС

Заавар,  журам  батлах  тухай - “Ээлжийн  амралт  олгох заавар”-ыг нэгдүгээр, “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.06.23

2110

4

84/59/130

2017.04.06

ХЗДХС/ХНХС/ЭМС

Журам батлах тухай- “Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам

2017.04.10

3712

5

48

2001.05.11

НХХС

Аргачлал,     журам     батлах     тухай - Мэргэжил     албан тушаалын  тариф  мэргэжлийн  лавлах  зохиох  аргачлалыг нэгдүгээр,  Хөдөлмөрийн  норм,  норматив  тогтоох  журмыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.06.06

2070

6

283

2002.10.07

БСШУС

Үлгэрчилсэн  дүрэм  батлах  тухай - “Их  сургууль,  дээд сургууль,    коллеж,    мэргэжлийн    сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм”

2002.10.18

1920

7

03/03

2018.01.08

СС/ХНХС

Журам  батлах  тухай-“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам

2018.01.25

3842

8

233/141/310

2003.10.10

ЭМС/НХХС/СЭЗС

Журам батлах тухай-“Эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгох журам”

2003.11.11

2307

9

77

2004.05.03

НХХС

Тэтгэврийг  хөнгөлөлттэй  тогтоох  газрын  дор  болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

2009.04.23

3018

10

15/41/25

2005.02.04

ХЗДХС/СС/НХХС

Журам   батлах   тухай-“Албан   хэрэг   хөтлөлт,   архивын ажилтанд   мэргэшлийн   зэрэг,   зэргийн   нэмэгдэл   олгох журам”

2005.05.09

2525

11

55

2005.05.05

НХХС

Журам  батлах  тухай-“Дундаж  цалин  хөлс  тодорхойлох журам”

2005.05.31

2533

12

307/91/237

2007.08.31

БСШУС/НХХС/СС

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын  норм  тогтоох,  багш,  зарим  албан  тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

2007.10.02

2753

13

139

2008.12.23

НХХС

Зардлын норматив, журам батлах тухай-“Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэний хоногт хэрэглэх хоолны норм, илчлэгийн хэмжээ, зардлын дудаж норматив”-ыг  нэгдүгээр,  “Төрөлжсөн  асрамжийн үйлчилгээнд   хамрагдаж  байгаа  иргэний  хувцас,   ариун цэвэр, хичээлийн хэрэглэлийн зардлын дундаж норматив, эдэлгээний хугацаа”-г хоёрдугаар, “Төрөлжсөн асрамжийн газарт зайлшгүй байх эмийн жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Төрөлжсөн асрамжийн газарт нас барсан иргэнийг оршуулах зардлын дундаж хэмжээ”-г дөрөвдүгээр, “Төрөлжсөн асрамжийн газарт үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах, шилжүүлэх,   гаргах   журам”-ыг   тавдугаар,   “Асрамжийн газрын төсвийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг зургаадугаар хавсралтаар

2009.04.23

3023

14

104

2018.05.04

ХНХС

Шаардлага, загвар  батлах  тухай - "Мэргэжлийн  болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавих шаардлага, загвар"

2018.05.21

3907

15

130

2012.03.26

БСШУС

Журам батлах тухай - “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Байгууллагыг аттестатчилах журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар

2012.05.17

3319

16

57

2012.11.06

ХАХНХС

Журам,  загвар,  маягт  батлах  тухай - “Ажилласан  жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх журам”-ыг нэгдүгээр, нийгмийн даатгалын дэвтэрт наах “Баталгаажилтын хуудас”-ны загварыг хоёрдугаар, “Бүртгэлийн маягт”-ыг гуравдугаар хавсралтаар

2014.09.01

3476

17

32

2014.03.21

ХАХНХС

Журам, загвар, жагсаалт, маягт шинэчлэн батлах тухай- “Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Хүнсний эрхийн бичиг”-ийн загварыг хоёрдугаар, “Хүнсний эрхийн бичгээр олгох бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Өрхийн гишүүн-иргэнд хүнсний цаасан эрхийн бичиг олгосон   тайлангийн   маягт”-ыг   дөрөвдүгээр,   “Хүнсний цаасан эрхийн бичгийн төлбөрт зарцуулсан хөрөнгийн тайлангийн маягт”-ыг тавдугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгээр олгосон санхүүжилтийн тайлангийн маягт”-ыг зургадугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгийн гүйлгээний тайлангийн маягт”-ыг долдугаар хавсралтаар

2014.05.07

3445

18

123

2014.05.27

ХС

Журам  шинэчлэн  батлах  тухай - “Хөдөлмөрийн  хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам”

2014.07.08

3467

19

197

2014.09.17

ХС

Журам        шинэчлэн        батлах        тухай-“Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”

2014.11.03

3496

20

108/149

2015.06.16

ХС/СС

Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай

2015.06.25

3539

21

135

2015.07.09

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах/

2015.09.24

3559

22

180/217

2015.10.05

ХС/ХЗС

Журам батлах тухай /тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах/

2015.10.05

3560

23

181/218

2015.10.05

ХС/ХЗС

Журам батлах тухай /жолоодох эрхийн шалгалтын  төвийн үйл ажиллагааны/

2015.10.05

3561

24

171/496

2015.12.15

ХС/БСШУС

Журам батлах тухай /тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх/

2016.01.14

3598

25

114

2015.06.22

ХС

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

2016.01.22

3604

26

223

2015.11.13

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ/

2016.02.19

3612

27

229/232

2015.11.19

УУС/ХС

Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2016.03.03

3615

28

36

2016.02.08

ХС

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулах/

2016.03.21

3624

29

257/582

2018.09.20

ХНХС, БСШУСС

Журам шинэчлэн батлах тухай /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар/

2018.09.20

 

30

39/12

2017.01.26

ЭМС/ХНХС

Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай

-

-

31

50

2017.03.27

ХНХС

Журам батлах тухай-Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах, хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам

2017.04.18

3713

32

115/123

2017.06.23

ХНХС/УУХҮС

Дүрэм батлах тухай-Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

2017.07.25

3775

33 212 2017.12.07 ХНХС Журам батлах тухай-Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам 2017.12.25 3822
34 99 2018.04.26 ХНХС Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам 2018.05.09 3894
35 69/148 2018.02.23 ЭМС/ХНХС Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай ("Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт", Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт”, "Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийг тодорхойлох заавар", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийн тодорхойлолт маягт") 2018.05.14 3897
36 304/699/460 2018.11.15 ХНХС, БСШУСС, ЭМС Заавар, маягт батлах тухай: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх зааврыг нэгдүгээр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэрийн маягтыг хоёрдугаар, Хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягтыг гуравдугаар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар 2018.12.05 4053