Төсөв санхүү

ХАХНХЯамны Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй ...

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын багцын 2015 оны 11 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй ...

ХАХНХЯамны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй ...

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн эхний хагас жилийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй ...

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон үзүүлэлтийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй ...

Төсвийн захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн(2015он)

Дэлгэрэнгүй ...

ХАХНХЯамны Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй ...

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын багцын 2015 оны 11 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй ...

ХАХНХЯамны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй ...

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн эхний хагас жилийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй ...

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон үзүүлэлтийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй ...

Төсвийн захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн(2015он)

Дэлгэрэнгүй ...