Төсөв санхүү

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй ...

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2018 оны батлагдсан төсөв

Дэлгэрэнгүй ...

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2017 оны санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй ...